– Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Akershus med ledighet et godt stykke under landsgjennomsnittet, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 3 862 helt ledige menn i Akershus i januar, som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner var antall helt ledige 3 140, som tilsvarer 2,0 prosent.

Vi ser en økning i ledigheten blant de unge, det er i januar i år 173 flere ledige i aldersgruppen 16-24 år sammenlignet med januar i fjor. I aldersgruppen 25-29 år er det 54 flere ledige.

I de øvrige aldersgruppene er ledigheten forholdsvis stabil.

Her finner du statistikknotat for ledigheten i Akershus i januar.

Ledighet etter bransje

Det var flest ledige innen kontor-, butikk- og salgsarbeid. Innen ingeniør og IKT-fag, er det en nedgang i ledigheten, med 155 færre ledige i Akershus sammenlignet med januar i fjor. I de øvrige bransjene er ledigheten omtrent uendret.

Ledighet etter kommune

Ullensaker har den høyeste ledigheten i Akershus, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken i sin kommune. Den laveste ledigheten finner vi i Gjerdrum og Hurdal med 1,6 prosent helt ledige av arbeidsstyrken.I Asker var det 609 helt ledige, mens tilsvarende tall i Bærum var 1 196 arbeidsledige. Dette utgjør henholdsvis 1,9 og 1,8 prosent av arbeidsstyrken i disse to kommunene.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.