- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Det er fremdeles en økning i antall registrerte helt ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan forklares med at vi nå har langt færre deltagere på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1 935 helt ledige menn i Buskerud i april. Det er en nedgang på 98 personer (- 5 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 621, en økning på 146 personer (+ 10 prosent).

For menn og kvinner samlet så vi i april en økning i aldersgruppen 16-29 år på 31 personer (+ 4 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en økning på 20 personer (+ 2 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 28 personer (- 4 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en økning på 24 personer (+ 5 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 43 personer (- 18 prosent), industriarbeid med 54 personer (- 13 prosent) og bygg og anlegg med 49 personer (- 11 prosent). Innen butikk- og salg var det 49 flere ledige (+ 12 prosent). 

Ledige stillinger

NAV registrerte 1 819 nye ledige stillinger i Buskerud i april. Innen helse-, pleie og omsorg var det 336 nye ledige stillinger, innen bygg- og anlegg 255, innen ingeniør- og ikt-fag 213, innen undervisning 212, innen butikk- og salg 181, og innen industrien var det 152 nye ledige stillinger.

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 556 registrerte arbeidsledige i Buskerud i april. Det utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 935 helt ledige menn og 1 621 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 884 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 807 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 819 nye ledige stillinger i april.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.