Blant arbeidssøkerne var 9 370 personer registrert som helt ledige ved utgangen av september, noe som utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er det samme som landsgjennomsnittet. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 10 375 personer, eller 4,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6 896 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 26 818 helt ledige personer, noe som tilsvarer 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av august er det nå 1 540 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 14 prosent. Bruttoledigheten har falt med 1 415 personer den siste måneden. 

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med forrige måned. Ved utgangen av september er 6 896 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 369 personer (- 5,1 prosent) sammenlignet med august. De delvis ledige utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Flere tilbake i full jobb

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, forteller at tallet på arbeidsledige fortsetter å synke, og flere er tilbake i full jobb. I løpet av september har det blitt 1 784 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. 

- Det er gledelig at vi nå også ser en nedgang i antallet delvis ledige, og vi har en nedgang på 14 prosent helt ledige sammenlignet med august. Det er likevel viktig å huske at mange er permitterte. Disse skal i utgangspunktet tilbake til samme arbeidsgiver, men samtidig kan mange arbeidsgivere oppleve stor usikkerhet i forhold til om de vil ha jobb til de som er permittert når permitteringsperioden utløper, sier Speilberg. 

Hun legger til at rundt 25 prosent av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, mens det samme gjelder om lag 54 prosent av de delvis ledige.

Ledighet etter bransje Det har vært en nedgang i ledighet i alle yrkesgrupper i september sammenlignet med forrige måned. Størst nedgang ser vi innen serviceyrker og annet arbeid med 169 personer (- 16 prosent). I denne gruppen var det 911 ledige i september.

Innen reiseliv og transport var det flest ledige (1 262 personer) og innen butikk- og salgsarbeid var det 1 058 ledige.

Økt tilgang av nye stillinger i Vest-Viken

I løpet av september ble det på landsbasis registrert 38 059 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 3 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor.

- I Vest-Viken registrerte NAV 3 073 nye ledige stillinger i september. Dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, men sammenlignet med august i år er det i vårt område en økning i tilgang av nye stillinger med 59 prosent, forteller Inger Anne Speilberg.

Det var i Vest-Viken 789 ledige stillinger innen helse-, pleie og omsorg i september. Dette er 409 flere ledige stillinger sammenlignet med august. Innen ingeniør- og ikt-fag 388, innen butikk- og salgsarbeid 333, innen bygg og anlegg 246 og innen undervisning var det 177 nye utlyste stillinger i september.

Alder og kjønn

Det var 5 336 helt ledige menn i Vest-Viken ved utgangen av september. Det er en nedgang på 682 personer (- 11 prosent) sammenlignet med august i år. For kvinner var antall helt ledige 4 034, en nedgang på 858 personer (- 18 prosent) sammenlignet med forrige måned.    Antall helt ledige har falt i alle aldersgrupper sammenlignet med august. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år var det 2 158 helt ledige i Vest-Viken i september. Det er en nedgang på 283 personer (-12 prosent) sammenlignet med august.  

I aldersgruppen 30-39 år er det en nedgang på 405 personer (- 13 prosent), 40-49 år en nedgang på 381 personer (- 15 prosent), 50-59 år en nedgang på 317 personer (- 16 prosent) og aldersgruppen over 60 år har en nedgang på 154 personer (- 15 prosent). 

Høyest og lavest

Den høyeste ledigheten i Vest-Viken finner vi fortsatt i Hemsedal. Der er 6,3 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, en nedgang på 9 prosent fra august. Nore og Uvdal og Ål har i september den laveste ledigheten i Vest-Viken. I begge kommuner er 1,3 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid.  

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Ukentlige tall for 2020 unntatt uke 16* 

image.png

Spesielle forhold:

*Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.    **På grunn av koronakrisen endret NAV definisjon av permitterte til «Permitterte omfatter registrerte arbeidssøkere som enten har fått innvilget dagpenger under permittering eller som har søkt om dagpenger under permittering og ikke fått avslag. For søknader og avslag vurderes siste dagpengesøknad de siste seks måneder før statistikktidspunkt.» Ved utgangen av september 2020 er det gått mer enn seks måneder siden ledigheten begynte å øke i mars, og de som søkte om dagpenger ved permittering den gang og fortsatt ikke har fått vedtak om dette blir tatt ut av statistikken over permitterte. Dette omfatter både noen få som ikke har fått behandlet dagpengesøknaden fra mars og også noen mindre feil i statistikken for personer som hadde fått sin dagpengesøknad behandlet på måter i NAV som statistikken ikke tok hensyn til. Om lag 1/3 av reduksjonen i antall permitterte fra august til september 2020 skyldes disse tekniske forholdene.