Blant arbeidssøkerne var 8 783 personer registrert som helt ledige ved utgangen av oktober, noe som utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er litt under landsgjennomsnittet som er på 3,5 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 9 967 personer, eller 3,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6 182 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 25 332 helt ledige personer, noe som tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av september er det nå 587 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 6 prosent. Bruttoledigheten har falt med 408 personer den siste måneden.

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med forrige måned. Ved utgangen av oktober er 6 182 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 714 personer (- 10 prosent) sammenlignet med september. De delvis ledige utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Flere tilbake i full jobb

Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken, forteller at tallet på arbeidsledige fortsetter å synke, og at flere er tilbake i full jobb. 

- I løpet av oktober er det blitt 1 122 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Det er gledelig at vi også denne måneden ser en nedgang i antallet ledige, sier Speilberg.

23 prosent av de helt ledige og 49 prosent av de delvis ledige i Vest-Viken er nå permittert.    - De permitterte skal i utgangspunktet tilbake til samme arbeidsgiver, men mange arbeidsgivere er nok usikre på om de vil ha jobb til de som er permittert når permitteringsperioden utløper, sier Speilberg.

Ledighet etter bransje

Det har i oktober vært en nedgang i ledigheten i alle yrkesgrupper med unntak av jordbruk, sammenlignet med forrige måned. Størst nedgang ser vi innen reiseliv og transport arbeid med 138 personer (- 11 prosent). Innen denne gruppen var det også flest ledige (1 124 personer), mens det innen butikk- og salgsarbeid var det 987 ledige i oktober. 

Nedgang i tilgang på nye stillinger

I løpet av oktober ble det på landsbasis registrert 27 410 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 6 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor.

- I Vest-Viken registrerte NAV 2 196 nye ledige stillinger i oktober. Dette er en nedgang på 20 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, og sammenlignet med september i år er det i vårt område en nedgang i tilgang av nye stillinger med 29 prosent, forteller Inger Anne Speilberg.

Det var i Vest-Viken 543 ledige stillinger innen helse-, pleie og omsorg i oktober. Dette er 246 færre ledige stillinger sammenlignet med september. Innen butikk- og salgsarbeid var det 269 nye stillinger, Innen ingeniør- og ikt-fag 246, innen bygg og anlegg 191 og innen undervisning var det 131 nye utlyste stillinger i oktober. 

Alder og kjønn

Det var 5 029 helt ledige menn i Vest-Viken ved utgangen av oktober. Det er en nedgang på 307 personer (- 6 prosent) sammenlignet med september i år. For kvinner var antall helt ledige 3 754, en nedgang på 280 personer (- 7 prosent) sammenlignet med forrige måned.    Antall helt ledige har falt i alle aldersgrupper sammenlignet med september. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år var det 2 008 helt ledige i Vest-Viken i oktober. Det er en nedgang på 150 personer (-7 prosent) sammenlignet med september.  

I aldersgruppen 30-39 år er det en nedgang på 140 personer (- 5 prosent), 40-49 år en nedgang på 121 personer (- 6 prosent), 50-59 år en nedgang på 154 personer (- 10 prosent) og aldersgruppen over 60 år har en nedgang på 22 personer (- 3 prosent). 

Høyest og lavest

Den høyeste ledigheten i Vest-Viken finner vi fortsatt i Hemsedal. Der er 5,6 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, en nedgang på 11 prosent fra september. Nore og Uvdal og Ål har i oktober den laveste ledigheten i Vest-Viken, der henholdsvis 1,3 og 0,8 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

Ukentlige tall - oktober.jpg
Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Ukentlige tall for 2020 unntatt uke 16* 

Spesielle forhold: *Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.    **På grunn av koronakrisen endret NAV definisjon av permitterte til «Permitterte omfatter registrerte arbeidssøkere som enten har fått innvilget dagpenger under permittering eller som har søkt om dagpenger under permittering og ikke fått avslag. For søknader og avslag vurderes siste dagpengesøknad de siste seks måneder før statistikktidspunkt.» Ved utgangen av september 2020 er det gått mer enn seks måneder siden ledigheten begynte å øke i mars, og de som søkte om dagpenger ved permittering den gang og fortsatt ikke har fått vedtak om dette blir tatt ut av statistikken over permitterte. Dette omfatter både noen få som ikke har fått behandlet dagpengesøknaden fra mars og også noen mindre feil i statistikken for personer som hadde fått sin dagpengesøknad behandlet på måter i NAV som statistikken ikke tok hensyn til. Om lag 1/3 av reduksjonen i antall permitterte fra august til september 2020 skyldes disse tekniske forholdene.