Her er bransjeprogrammene i IA-avtalen

Publisert 26. mai 2019Oppdatert 2. oktober 2020

Det er partene selv som har foreslått hvilke bransjer som skal prioriteres og hvordan programmene skal innrettes. Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd sluttet seg til disse forslagene i møte 21. mai.
Bransjeprogrammene skal igangsettes i andre kvartal 2019. De sju bransjene er:
- Felles for disse bransjene er at de har et potensial for reduksjon av sykefraværet og/eller er utsatt for omstilling. Vi kjenner markedet i regionen godt og har allerede løpende kontakt og samarbeid med et stort antall virksomheter som er aktuelle i de utvalgte bransjene, sier leder for NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken, Hanne Eek Jensen. 
I den nye IA-avtalen undertegner ikke lenger virksomhetene lokale samarbeidsavtaler for å bli IA-virksomheter.
- IA-avtalen gjelder nå for hele arbeidslivet og NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken er et ressurs- og kompetansesenter for alle virksomheter i regionen!
Målsetningene i IA-avtalen er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Innsatsområdene skal spesielt være innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og langvarige og/eller hyppige gjentakende sykefravær.
-Vi ønsker å bidra til å dyktiggjøre virksomhetene i deres arbeid innenfor gjeldende målsetninger og innsatsområder, sier Eek Jensen. 
Arbeidslivssenteret i Vest-Viken samarbeider tett med de lokale NAV-kontorene i regionen og partene i arbeidslivet. De ønsker å jobbe målrettet inn mot de utvalgte bransjene og derfor etablerer senteret nå egne bransjeteam. 
- Dette gir oss anledning til å spisse innsatsen og sentrere ressursene inn mot bransjene. Bransjeteamene vil ha god oversikt over statistikk og utvikling og være tett på virksomhetene, sier Eek Jensen. 
Føringene om bransjerettet innsats vil kreve mye av Arbeidslivssenterets kapasitet og ressurser fremover.
- Vi vil likevel kunne bistå øvrige virksomheter og vil tilstrebe å imøtekomme løpende behov for dette. Vi er ellers tilgjengelig for alle på nett, med et bredt kurstilbud via webinarer, sier Eek Jensen. 
Du kan også kommunisere med oss på Facebook og LinkedIn.
Rådgiverne på Arbeidslivssenteret kan bidra med råd og veiledning, bistand til og kompetanseheving på oppfølgingsarbeid på sykefraværsfeltet og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.  
 -Vi håper at virksomheter som ikke har vært i kontakt med oss tidligere nå vil benytte seg av muligheten til å ta kontakt!
Bransjene i IA-avtalen
Formålet med bransjeprogram er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer. 
Det avgjørende for at de skal lykkes er partenes rolle og ansvar, og hvordan man kan hente ut merverdien av et godt partssamarbeid på bransjenivå og i virksomhetene. Det er bakgrunnen for at en stor del av IA-ressursene nå skal brukes på særlig, spisset innsats i utvalgte bransjer, gjennom etablering av IA-bransjeprogrammer.
Arbeidsplassene står i sentrum for IA-avtalen, og også tiltak og virkemidler gjennom bransjeprogrammene skal rettes mot virksomhetene.
Det skal gjennomføres følgeforskning og evaluering av iverksatt tiltak i bransjeprogrammene.
Leder for NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken, Hanne Eek Jensen, gleder seg til å jobbe med de nye bransjeprogrammene.