Publisering av statistikk i påsken

Her er foreløpig plan for produksjon av statistikk i påskeuken: 

  • Mandag 6. april: Dagpengesøknader, sykefraværstilfeller Covid-19
  • Tirsdag 7. april: Dagpengesøknader, sykefraværstilfeller, Arbeidsledighet – ukestall (kl.14).
  • Onsdag 8. april: Dagpengesøknader (+ næringsoversikt), sykefraværstilfeller.
  • Tirsdag 14. april: Dagpengesøknader, sykefraværstilfeller.

NAV publiserer ikke ny statistikk på helligdagene. Det kommer heller ikke ny publisering av ledighetstall tirsdag 14. april (ikke mulig pga. endret mønster for innsending av meldekort i påsken).

Sykefraværstilfeller - påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset 

Denne statistikken vil bli oppdatert daglig. NAV har fra og med mandag 9. mars samlet data fra sykmeldingene gitt av legene hvor det er satt covid-19 som diagnose. Dette gjelder enten smitten er påvist eller mistenkt. Tallene publiseres for Trøndelag som helhet.

Sykefraværstilfellene i denne publiseringen bør tolkes med varsomhet. Statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet. 

Søknader om dagpenger 

Denne statistikken oppdateres daglig. Statistikken vil være fordelt på både ordinære søknader og søknader om dagpenger ved permittering. Tallene publiseres for Trøndelag som helhet.

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader mottas elektronisk, men noen mottas også på papir. 

Ukentlig statistikk over arbeidsledige 

Denne statistikken publiseres ukentlig, hver tirsdag. Tallene publiseres for Trøndelag som helhet.

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av statistikk med hovedtall om arbeidsmarkedet, vil denne statistikken kun inneholde noen hovedtall. I denne statistikken er det heller ikke gjort sesongjusteringer.