Brukerutvalg for NAV Bilsenter Midt-Norge

Brukermedvirkning skal understøtte NAV-reformens overordnede mål om å etablere en arbeids- og velferdsforvaltning som er tilpasset brukernes behov.

Mandat for brukerutvalg NAVs regionale Bilsenter

Brukermedvirkning på området bil og utstyr er lagt til hvert Bilsenter. Brukerutvalget skal arbeide med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og skal bidra til å sikre kvaliteten innenfor tjenesteområdene bil og utstyr. Hensikten med brukerutvalget er å kvalitetssikre og utvikle et enhetlig tilbud til brukerne gjennom brukermedvirkning på systemnivå.Brukerutvalget skal få mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene som Bilsenteret har ansvar for.

 

Brukerutvalgets sammensetning

Brukerutvalget bør settes sammen slik at minst halvparten er brukerrepresentanter. Brukerutvalget bør ha følgende representasjon:

 • 2-4 representanter fra FFO
 • 2 representanter fra SAFO
 • Representanter fra Bilsenteret

Det vil være en fordel om brukerrepresentantene oppnevnes fra ulike fylker, slik at det geografiske området som Bilsenteret dekker er representert i utvalget.

 

Brukerutvalget skal

 • Bidra til god kvalitet på tjenestetilbudet og god service til brukerne
 • Identifisere og belyse utfordringer på områdene bil og utstyr når det gjelder kvalitet, medvirkning, regelverk m.m.

Saker av nasjonal karakter meldes til det sentrale brukerutvalget for styringsenheten NAV Hjelpemidler og spesialenheter.

 

Arbeidsform

 • Brukerutvalget ledes av Bilsenterets leder
 • Brukerutvalget har møter ca. 2 ganger i året
 • Alle medlemmer av utvalget har ansvar for å melde inn saker som skal på dagsorden ca. 14 dager før fastsatt møtedato
 • Det skrives referat fra møtene i brukerutvalget. Referatet sendes også til leder for brukerutvalgene ved de andre bilsentrene og til sentralt brukerutvalg hjelpemidler
 • Refusjon for reise gis etter statens regulativ for reiser innenlands
 • Tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse er regulert gjennom Nav sine retningslinjer for brukermedvirkning, nav.no

Brukerutvalget bør jevnlig evaluere sin virksomhet, vurdere resultatene av arbeidet og planlegge eventuelle endringer.

 

Følgende er brukerrepresentanter i brukerutvalg på bilområdet i Midt-Norge:

Elisabeth Rasmussen (FFO) elisebeth67rasmussen@hotmail.com

Kirsti Stenersen (NHF)kirstistenersen@hotmail.com

Kjetil Hjelde (FFO)Kjeti-hj@hotmail.com

Lise Conelly( FFO)lise@connelly.no

Steinar Mikalsen (NHF)steinar.mikalsen@ntebb.no

Toril Øverås (FFO)overastoril@gmail.com