Svak økning i sykefraværet i Trøndelag

Sykefraværet i Trøndelag for første kvartal i 2019 er 6,6 prosent.

Det legemeldte sykefraværet var på 5,7 prosent, mot 5,6 prosent i samme periode i fjor. Sykefraværet har dermed økt med 1 prosent. Det egenmeldte sykefraværet kommer i tillegg og var på 0,9 prosent i 1. kvartal. (Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet).

— Vi opplever en svak økning i det sykefraværet i Trøndelag i første kvartal uten at det gir oss noen grunn til bekymring. Sett i lys av sesongjusteringer er sykefraværet stabilt i fylket. Og det er gledelig å se at 60 prosent er tilbake innen 16 dager, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.


687.224 tapte dagsverk

Sykefraværet går ned for menn fra 4,1 prosent i første kvartal 2018 til 4,0 prosent i 2019, mens det øker for kvinner fra 7,4 prosent i første kvartal 2018 til 7,6 prosent i 2019. For Trøndelag representerte sykefraværet 687.224 tapte dagsverk i første kvartal 2019.


Høy andel graderte sykemeldte

Fra 2015 og fram til i dag har sykefraværsprosenten i Trøndelag variert mellom 5,4 og 5,7. Når det gjelder gradert sykemelding, hvor den sykemeldte er delvis i jobb, ligger Trøndelag høyest i landet med 26,4 prosent. Oslo har lavest andel med gradert sykemelding med 19,8 prosent.

— Sammenligner vi graderte sykmeldinger og sykefraværet i fylkene, ser vi at de fylkene med det laveste sykefraværet, også har en lav graderingsandel. Dette henger sammen med forhold i arbeidsstyrken. I de store byene er de sysselsatte yngre og har oftere høyere utdanning. Disse gruppene har lavere sykefravær og når de blir syke har de sjeldnere gradert sykmelding. Dette gjelder spesielt for de yngste aldersgruppene, poengterer Wigum.


Varierer fra 7,9 til 4,2 prosent

Kommunene Bjugn og Røyrvik har det høyeste sykefraværet med 7,9 prosent. Holtålen har det laveste sykefraværet på 4,2 prosent.


Sykefraværet fremdeles høyt i helse- og sosialtjenester 

Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var klart høyest innen helse og sosiale tjenester (8,3 %), som sysselsetter hver femte arbeidstaker i landet. Dernest følger transport og lagring (6,4 %), forretningsmessig tjenesteyting (6,3 %) og undervisning (5,6 %). Bergverksdrift og utvinning har den største nedgangen i sykefravær (-17,8 %) sammenlignet med samme periode i fjor.
Fraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon (2,8 %), faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (3,5 %) og omsetning og drift av fast eiendom (4,0 %). Sykefraværet er lavest for aldersgruppen 16-19 år med 2,1 prosent, mens det øker gradvis opp gjennom årene. Aldersgruppen 60-64 år har det høyeste sykefraværet på 7,6 prosent.
På landsbasis er sykefraværet fortsatt klart høyest i kommunal forvaltning (7,6 %) deretter følger statlig forvaltning (5,2 %) og privat sektor (4,9 %).


Oslo har lavest sykefravær

Det totale sykefraværet i landet er nå på 5,9 prosent. Oslo er fylket med det laveste sykefraværet på 4,5 prosent, fulgt av Rogaland med 4,8 prosent og Sogn og Fjordane og Akershus med 5,3 prosent. Nordland har landets høyeste sykefravær med 6,4 prosent, deretter følger Finnmark med 6,3 prosent og Østfold med 6,2 prosent.

Mer om utviklingen i sykefraværet for Trøndelag finner dere i vedlegget med hovedtall og i infografikken under relatert innhold.