I januar er 10052 personer i alderen 18 til 67 år registrert med AAP i Trøndelag. Dette er 1362 færre enn for ett år siden. Den kraftige nedgangen skyldes hovedsakelig at regelverket for denne ytelsen ble endret 1. januar 2018.

- Utviklingen er som forventet. Andelen på AAP har gått jevnt ned de siste årene. Men med regelverksendringene i fjor, med strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden, så blir det færre som oppfyller kriteriene, sier direktør for NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum. 

Noen av personene som har gått ut av AAP-ordningen, har kommet seg ut i arbeid. Andre er på vei, men trenger fremdeles tid for å kunne stå i en jobb. Men en betydelig andel har fått innvilget uføretrygd.

- Antallet uføretrygdede i Trøndelag økte også i fjor, og fire av fem nye uføre hadde tidligere hatt AAP. Dette skyldes blant annet at perioden for å kunne motta arbeidsavklaringspenger ble forkortet fra fire til tre år, sier Wigum.