Flere trøndere med nedsatt arbeidsevne og AAP

Antallet personer i Trøndelag som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har økt med 0,1 prosentpoeng det siste året. Ved utgangen av juni fikk 10 128 personer AAP. Dette er 350 flere enn på samme tid i fjor.

Til sammen mottar 3,4 prosent av den trønderske befolkningen i alderen 18 til 66 år AAP. Dette er et noe lavere nivå enn for landet samlet sett, der 3,5 prosent har AAP. For å få arbeidsavklaringspenger må en ha nedsatt arbeidsevne på grunn av helseproblematikk.

Forlengede vedtak i koronaperioden 

De seneste årene har antallet AAP-mottakere betydelig ned. Blant annet har flere blitt raskere avklart til jobb eller uføretrygd, eller fått stanset ytelsen. Nye inngangsvilkår har dessuten resultert i færre nye brukere. I løpet av første kvartal 2020 har denne utviklingen snudd.

 
 – De siste månedene skulle vi under normale omstendigheter hatt en fortsatt nedgang i antallet AAP-mottakere, men det motsatte har skjedd. Hovedforklaringen er at en del har fått forlenget vedtakene sine på grunn av koronapandemien; Det kan være tøft å komme inn på arbeidsmarkedet nå, oppfølgingsarbeidet både for NAV og helse er utfordret, og vi har i en periode måttet prioritere saksbehandlingsressursene til å ta unna søknader om dagpenger, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  
 
Dette understøttes av inngangstallene for arbeidsavklaringspenger i 2. kvartal 2020, som viser 1 133 nye mottakere i Trøndelag. Dette er færre enn i samme periode i 2019: Da var antallet 1145. Økningen det siste året skyldes altså ikke flere nye brukere. 

Færre nye brukere under 30 år

Blant de nye AAP-mottakerne anser direktoratet at rundt 40 prosent har hatt AAP tidligere, men har vært gjennom en karensperiode. Disse er i all hovedsak arbeidstakere over 30 år. I aldersgruppen under 30 år er det en nedgang i antall nye AAP-mottakere, med 65 personer.  
 
– I 2020 har vi har økt innsatsen vår overfor AAP-mottakere under 30 år, og har fått bevilget ekstra midler til denne gruppen. Blant annet jobber vi for å få til enda tettere samarbeid med leger og behandlere, slik at brukerne får riktig type oppfølging til rett tid. Dette er vi godt i gang med både gjennom avtaler og praktisk arbeid, sier Wigum.  

Flere kvinner enn menn på AAP 

Fordelt på kjønn er det et betydelig flere kvinner enn menn med AAP: 62 prosent av mottakerne er kvinner. Dette gjenspeiler situasjonen når det gjelder sykefravær og uførhet, der det også er flere kvinner enn menn. Tall for landet viser at for de under 50 år er psykiske lidelser den mest utbredte diagnosen. Blant dem over 50 år er muskel- og skjelettlidelser den vanligste diagnosen.  
 

Fakta

Nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger 

Betegnelsen «nedsatt arbeidsevne» omfatter personer som av ulike årsaker har behov for veiledning og oppfølging av NAV. Årsaken kan være helseutfordringer, sosiale forhold eller andre faktorer som kan påvirke arbeidsevnen. Personer med nedsatt arbeidsevne har rett til oppfølging og tiltak fra NAV, uavhengig av om de har en ytelse fra NAV.  
 
En stor andel av gruppen med nedsatt arbeidsevne mottar også arbeidsavklaringspenger (AAP). For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må man ha nedsatt arbeidsevne som følge av helseproblematikk, og man kan motta ytelsen i inntil 3 år med mulighet for forlengelse i 2 år til i særskilte tilfeller.  
 
Ved utgangen av juni 2020 var 15 766 personer i Trøndelag registrert med nedsatt arbeidsevne. Dette utgjør 5,4 prosent av befolkningen i fylket. De 10 128 som mottar AAP, inngår i gruppen med registrert nedsatt arbeidsevne.  

AAP Trøndelag 2. kvartal 2020
AAP Trøndelag 2. kvartal 2020