I tillegg er 886, eller 0,4 prosent i et arbeidsrettet tiltak. 

Sammenlignet med forrige måned har antallet helt ledige gått ned med 7 618 personer, det er 34 færre i tiltak, mens antall delvis ledige har økt med 1 592 personer. Dette betyr at det er 6 054 færre helt, eller delvis ledige siden april.  

– Ledigheten i fylket er fremdeles svært høy, men stadig flere kommer tilbake i jobb. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter i ukene og månedene framover, gitt at smittesituasjonen holdes under kontroll, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

Av alle 26 981 arbeidssøkere, er 16 708 permitterte. Disse utgjør 7 prosent av arbeidsstyrken*.  

Flere delvis ledige enn helt ledige 

Når det gjelder gruppen helt ledige arbeidssøkere, har antallet gått ned i alle yrkesgrupper. Serviceyrkene har hatt størst reduksjon: Der er det 1 426 færre helt ledige nå, sammenlignet med for én måned siden. Innenfor reiseliv og transport er det 1 355 færre helt ledige, butikk og salg har 1 318 færre helt ledige og innenfor bygg og anlegg er det 730 færre helt ledige.  

– Mange er tilbake i jobb hundre prosent, men enda flere er delvis tilbake, og har dermed gått over i statistikken for delvis ledige. Jeg tror ikke vi noen gang har hatt flere delvis ledige, enn helt ledige, slik vi har nå. Dette gjenspeiler utviklingen i samfunnet for øvrig, med gradvis gjenåpning og økende aktivitet i næringslivet, sier Wigum.  

Størst ledighet blant unge 

Ledighetsreduksjonen er gjennomgående også for alle aldersgrupper. Unge i alderen 20-24 år har fremdeles høyest andel ledige, med 8,6 prosent (8,8 prosent blant menn, og 8,3 prosent blant kvinner). Dette utgjør 2 070 personer. Flest ledige er det imidlertid i aldersgruppen 30-39 år, med 3 363 personer, som utgjør 6,2 prosent av arbeidsstyrken for denne gruppen. 

Lavest ledighet finner vi i aldersgruppene 19 år og under, samt 50-59 år, hvor ledigheten er 3,5 prosent. 

Over 2 000 ledige jobber 

Mens det i februar var 1 783 personer som hadde vært helt ledige i 26 uker eller mer, er det nå 2 298 såkalte langtidsledige. I tillegg har antall personer som har vært ledige i 13-25 uker økt fra 896 til 1 291 i løpet av koronakrisen. 

–  Vi vet at jo lenger du står utenfor arbeidslivet, jo tøffere er det å komme tilbake igjen. Det er derfor helt vesentlig at vi klarer å fortsette den positive trenden, med økt aktivitet i samfunns- og arbeidsliv. For de som ikke vet om de har en jobb å gå tilbake til vil jeg si: Det finnes andre jobber der ute! På arbeidsplassen.no er det nå over 2 000 ledige stillinger å søke på, bare i Trøndelag. Tenk over om du kan ta et annet yrke, studere, eller flytte på deg for en periode. Slik vil du kunne styrke dine egne muligheter for jobb, sier Wigum.  

*Se vedlegg med tabell permitteringer Trøndelag