31 064 på uføretrygd i Trøndelag

Økningen blant unge uføre fortsetter. 2,3 prosent under 30 år er uføretrygdet i Trøndelag. I 2010 lå andelen på 1 prosent.

Ved utgangen av 2018 mottok 31 064 personer uføretrygd i Trøndelag. Det utgjør 10,6 prosent av befolkningen i såkalt arbeidsfør alder, 18 til 67 år, og er en økning på 3,4 prosent fra 2017.

- En av hovedårsakene til den kraftige veksten i antall uføretrygdede i 2018 kan delvis forklares med økt overgang av personer fra arbeidsavklaringspenger (AAP) gjennom hele året. Denne utviklingen ser vi i sammenheng med endringene i regelverket på AAP som trådte i kraft 1.1.2018, forklarer direktør for administrasjonsavdelingen i NAV Trøndelag, Bernt Asle Arntsen.

Flere unge uføre

Sammenlignet med starten av 2000-tallet har det vært en økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 18 til 49 år. Trenden de siste årene er enda mer markant; Flere unge og færre eldre uføremottakere. Per desember 2018 var det om lag 18 000 unge uføre i Norge. På ett år ble det 2 200 flere unge uføretrygdede, en økning på 14,1 prosent.

- Vi definerer unge uføre som mottakere av uføretrygd i alderen 18 til 29 år. I Trøndelag er det per i dag 1 811 unge uføre, som tilsvarer 2,3 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen. For aldersgruppene over 55 år er antallet uføretrygdede stabilt i Trøndelag, rapporterer Arntsen.

1 av 5 er gradert ufør

Av de 31 064 personene som mottok uføretrygd i Trøndelag i 2018 er hele 19 prosent på en såkalt «gradert uføretrygd». Det gjør Trøndelag til et av fylkene i landet med høyest andel med gradert uføregrad. Det er mer vanlig for menn enn for kvinner å ha full uføregrad.

- Det er ønskelig at flest mulig skal få brukt den arbeidsevnen de har, til tross for en uføregrad. Arbeidsledigheten er lav og det er mangel på arbeidskraft. Da er det viktig at trønderske bedrifter har både vilje og evne til å inn personer som ikke kan jobbe 100 prosent. Dette er også et viktig ledd i inkluderingsdugnaden som hele samfunnet må ta del i, sier Arntsen.

Røyrvik har lavest andel uføre

I Trøndelag er det Verran kommune som har den høyeste andelen uføre med 20,6 prosent. Den laveste andelen finner vi i Røyrvik med 7,9 prosent. Andelen uføre øker mest i Snåsa med 13,8 prosent, mens den synker mest i Røyrvik med 16 prosent.

Kommuner med lavest andel uføre:

  • Røyrvik: 7,9 %
  • Trondheim: 8,4 %
  • Malvik: 9,7 %

Kommuner med høyest andel uføre:

  • Verran: 20,6 %
  • Fosnes: 18,1 %
  • Meldal: 16,5 %

Fylkesvise forskjeller

Det er store fylkesvise forskjeller i andelen uføretrygdede i landet. Østfold fylke skiller seg ut med flest uføre, cirka 14,5 prosent, mens Oslo har den laveste andelen på 5,5 prosent. Dette skyldes i hovedsak at Oslo har en yngre befolkning, mens en del av fylkene med høy uføreandel har en tilsvarende eldre befolkning. Det er rimelig å tenke seg at et mer fleksibelt arbeidsmarked i hovedstadsregionen er med på å trekke uføreandelen ned. Det kan også tenkes at lokale variasjoner i befolkningens utdanningsnivå og kompetanse påvirker uføreandelene.