14 500 færre arbeidssøkere siden ledighetstoppen i april

Ved utgangen av juni var det 19 941 helt, eller delvis ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Til sammen utgjør disse 8 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

Av arbeidssøkerne er 9 423 helt ledige, 9 795 er delvis ledige, mens 723 er i tiltak. Rundt halvparten er registrert som permitterte. (Se eget vedlegg om permitterte) 


– Utviklingen går riktig vei og hittil har mange kommet relativt raskt tilbake i jobb. Vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå ned i tiden framover, men nedgangen vil trolig ikke gå like fort, sier Jan Arve Strand, fungerende fylkesdirektør i NAV Trøndelag.  


Den koronarelaterte ledigheten nådde sitt toppunkt i Trøndelag 7. april. Da ble det registrert 34 525 helt eller delvis ledige arbeidssøkere i fylket. Siden er antallet arbeidssøkere altså redusert med rundt 14 500 personer.  


Færre unge ledige 

Det er flest ledige i aldersgruppen 30-39 år, både blant kvinner og menn. Som andel av arbeidsstyrken finner vi den høyeste ledigheten blant menn i alderen 20-24 år, med 6,3 prosent. Lavest andel finner vi blant kvinner over 50 år, der 2,2 prosent er helt ledige. Antall helt ledige under 30 år synker og er redusert med 1 339 personer siden forrige måned. Det innebærer at 5,1 prosent av arbeidsstyrken under 30 år er helt uten jobb nå, mot 7,1 prosent ved utgangen av mai. 

Risiko for mange langtidsledige 

Sammenlignet med forrige måned har ledigheten gått klart ned innenfor de aller fleste yrkesgruppene. Størst reduksjon i antall har det vært innenfor reiseliv og transport, med rundt 1000 færre ledige. Denne yrkesgruppen har fremdeles flest ledige med 1 677 personer, fulgt av butikk- og salgsarbeid med 1 179 personer. 

– Innenfor reiseliv og transport er det fremdeles stor usikkerhet om framtiden, og ut fra det flere bransjeaktører selv har uttrykt, må vi være forberedt på at en del permitteringer vil gå over i oppsigelser. Selv om mange vil klare å finne seg ny jobb på egen hånd, er vi bekymret for at vi kan få mange langtidsledige utover høsten. Vi er allerede i dialog med partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører om å finne treffsikre tiltak overfor denne gruppen. Her ønsker vi også flere innspill fra næringslivet, sier Strand.
 
I juni var det 2 310 langtidsledige personer i Trøndelag, det vil si de har vært ledige i 26 uker eller mer. Antall trøndere som har vært ledige i 13-25 uker, og med det nærmer seg denne grensen, var 4 224. 

Over 3 200 ledige stillinger 

Det ble registrert 3 231 ledige stillinger forrige måned. Dette er 18 prosent færre enn på samme tid i fjor, men samtidig 374 flere enn i mai. Det var flest jobber innenfor helse og omsorg, bygg og anlegg, undervisning, og butikk og salg. 2 174 av stillingene var i Trondheim, mens nest flest jobber var det i Levanger, med 124 utlyste stillinger.  

Fakta

Ledighet i kommunene 

Det er stor variasjon på ledighetsnivået mellom kommunene, fra 0,9 prosent i Tydal, til 5,7 prosent i nabokommunen Meråker. 

Ledighetsnivået i bykommunene er:

Trondheim 4,1 prosent 
Steinkjer 3,7 prosent 
Stjørdal 5,4 prosent 
Verdal 5,0 prosent 
Levanger 3,3 prosent 
Namsos 2,8 prosent 
Orkland 3,2 prosent 
Melhus 3,8 prosent 

Utvikling koronarelatert ledighet mars-juni
Utvikling koronarelatert ledighet mars-juni