Arbeidsgiverlos Odd Ivar Abusland forteller at mens man på stadig flere arbeidsplasser nå er komfortable med å snakke om arbeid og psykisk helse generelt, står ennå problematisk bruk av rusmidler og spill som et tabu. –Vi mangler rett og slett et språk for å snakke om dette på arbeidsplassene. Det på tross av at rus- og spill problematikk har stor innvirkning på arbeidslivet vårt.

-Det er mye skam i det å ha en avhengighet, forteller behandler Lise Rogne. I dagens samfunn der det å fremstå som vellykket og ha kontroll står så høyt, er det vanskelig å innrømme at man har vanskelig forhold til rus eller spill.

-Små dytt i riktig retning kan være helt avgjørende for å snu et problematisk forhold til rus eller spill, betoner Bjarne Brubakk. Det at en leder snakker med medarbeider om adferdsendring, manglende kvalitet, høyt korttidsfravær, eller andre forhold som misbruk gjerne gir seg utslag i, kan være nok til at medarbeideren endrer kurs. Det å være tett på og «ta praten» som leder, kollega eller tillitsvalgt, kan være helt avgjørende.

 -En må ikke undervurdere kraften i å bli sett, understreker Abusland. Og det er et lederansvar å være tett på og ta samtalen ikke bare når du , men også når du bør.

 –Det er viktig at du som leder eller kollega stiller åpne spørsmål tilknyttet adferdsendringer, og ikke kommer med uttalelser om hva du tror dette handler om, sier Rogne. Og husk at det er ikke du som skal behandle medarbeideren, det gjelder enten det dreier seg om en vond rygg eller om rusmisbruk.

-Det er mye som kan ligge og vake i og under overflaten som man kan gjøre noe med, sier Brubakk.

 

Vi anbefaler alle arbeidsgivere å ha gode policyer og kjøreregler tilknyttet rus og avhengighet, sier de tre samstemt. Det er svært viktig forebyggende arbeid, som bør gjøres selv om man ikke har en pågående AKAN sak.

Se video for mer informasjon og om hvem som kan bistå din bedrift