Alle arbeidsgivere skal tegne privat yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Men for å få glede av en slik ordning må man kunne bevise at det er sammenheng mellom arbeidsulykken og skaden/sykdommen. Det er viktig å huske på at bevisbyrden ligger hos arbeidstaker, eller «den skadelidte» som det heter i rundskrivet til folketrygdloven kapittel 13.

Noen sykdommer og følgetilstander som skyldes påvirkning i arbeid skal likestilles med yrkesskader. Dette innebærer at sykdommen gir samme rettigheter som yrkesskader etter folketrygdlovens bestemmelser.

Det er fire vilkår som skal være oppfylt for at skadefølgen skal kunne godkjennes som yrkesskade. Vilkårene er kumulative, dvs. at alle vilkårene må være oppfylt. De fire vilkårene er:

- Skadelidte er yrkesskadedekket.

- Det foreligger en arbeidsulykke. 

- Det har inntruffet en skade, sykdom eller dødsfall.

- Det er en årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden/sykdommen/dødsfallet.

 

Punkt tre: Det har inntruffet en skade, sykdom eller dødsfall

Knyttet til bevisbyrden er punkt tre viktig. I rundskrivet til loven står det nemlig «med personskade eller sykdom forstås en slik forstyrrelse av den fysiske eller psykiske helsetilstanden at legehjelp er ansett nødvendig.»

Videre vises det til dom i høyesterett, RT-1998-1565, hvor det uttales følgende om bevisbedømmelsen: «Særlig viktig ved bevisbedømmelsen vil være nedtegnelser foretatt i tid nær opp til den den begivenhet eller det forhold som skal kartlegges, og da spesielt beskrivelser foretatt av fagfolk nettopp for å få klarlagt en tilstand. Dette vil gjelde blant annet nedtegnelser i legejournaler om funn og de symptomer pasienten har ved undersøkelsen eller behandlingen.»

 

Kort oppsummert

Sagt på en mer folkelig måte: Om du ikke har oppsøkt lege dersom du får yrkesskade eller -sykdom i forbindelse med arbeid, sliter du med å få glede av yrkesskadeforsikringen din om du skulle få helsemessig trøbbel i etterkant.

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning. For å ha rett til yrkesskadedekning må yrkesskaden være meldt til NAV innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde.