De beregnede totale kostnadene ved sykefraværet, regnet i tapte dagsverk, beløp seg til 3,7 milliarder kroner.

- Troms og Finnmark har nå sterk reduksjon i sykefraværet, og arbeidet går i riktig retning. Likevel har vi valgt å regne på totalkostnaden, nettopp for å få fram viktigheten av å jobbe målrettet og systematisk med reduksjon i fraværet i regionen, sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark.

Grafikk-sykefravær 4-Q 2018

(Se lenke til statistikk HER)

Gevinst

Hun tror sammenslåingen av NAV Troms og NAV Finnmark til en region fra 1.januar kan styrke arbeidet med å redusere sykefraværet, ved at man henter ut god fagkunnskap og beste praksis fra begge fylkene.

På landsbasis viser tallene at Troms hadde landets største reduksjon i sykefravær i 4.kvartal med en nedgang på 5,7 prosent. Finnmark hadde en nedgang på 3,3 prosent i samme periode og samlet utgjør dette en besparelse på i overkant av 190 millioner kroner.

Helse i arbeid

Fortsatt viser sykefraværstallene at de to diagnosegruppene muskel/skjelett og psykiske lidelser er dominerende. Disse utgjør over 60 prosent av det legemeldte sykefraværet både på landsbasis og i vår region.NAV Troms og Finnmark vil gjennom styrket satsing på helse i arbeid og tverrfaglig samarbeid jobbe for å nå målene i den nye IA-avtalen. (Les mer om HelseIArbeid HER)

- Det er ingen enkel oppskrift på redusert sykefravær, men vi vet at tillitsvalgte og ledere må jobbe sammen med å skape helsefremmede arbeidsmiljø; trivsel, medbestemmelse. Vi vet at dette er viktig for å redusere fravær, sier Kristoffersen.