-Vi er glade for at det i løpet av sommeren er stadig flere som er kommet i arbeid, og vi har nå et særlig fokus på hvordan vi kan bistå de som fortsatt er permitterte, sier Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark. Ledigheten går jevnt over ned, men er fortsatt over normalen. På samme tid i fjor var 2636 personer helt ledige mot 4537 i august i år. Helt ledige utgjorde da 2,0 prosent av arbeidsstyrken mens de i dag altså utgjør 3,5 prosent. Utviklingen i arbeidsmarkedet etter nedstengningen i forbindelse med korona er likevel positiv med en nedgang i helt ledige fra 9,6 prosent i mars til dagens nivå på 3,5 prosent. 

Blant de store byene i fylket har Tromsø 1577 helt ledige som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken, Alta har 383 helt ledige som utgjør 3,4 prosent og Harstad har 404 helt ledige som utgjør 3,2 prosent. Ledigheten går ned innenfor alle næringer samtidig som mange fortsatt er permitterte. Høyest ledighet finner vi fortsatt innen reiseliv og transport med 767 helt ledige, industriarbeid med 536 helt ledige og butikk og salgsarbeid med 524 helt ledige.   De unge ledige utgjør nå 1 492 personer, som tilsvarer 32,9 prosent av de helt ledige i fylket. -Vi er særlig opptatt av ungdommene, og er bekymret for de mange helt ledige i fylket som er under 30 år. Disse står i fare for å miste sin tilknytning til arbeidslivet på et kritisk tidspunkt i livet, sier Kristoffersen. 

Fra 1.november er det adgang til å permittere i inntil 52 uker, og mange kan dermed havne i en situasjon hvor de vil være utenfor arbeidslivet over svært lang tid. Som et tiltak for å bedre den enkeltes muligheter i arbeidsmarkedet, er det åpnet opp for muligheten til å gjennomføre kompetanseheving samtidig som man mottar dagpenger.

-Vi vet at det er svært mange i vårt fylke som ikke har fullført videregående opplæring. Andre igjen vil ha nytte av korte eller lengre kurs og fag. Dette har man nå muligheten til å gjennomføre selv om man mottar dagpenger, og vi oppfordrer alle som er permitterte om å benytte seg av denne historiske muligheten. Det er viktig å være aktiv og utvikle seg selv om man er permittert, slik at man står enda bedre rustet når arbeidsmarkedet tar seg opp igjen, understreker Kristoffersen Oppdatert informasjon om vilkårene for utdanning og kompetanseheving under dagpengemottak ligger på nav.no.  NAV Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune inngikk tidligere i år en samarbeidsavtale om opplæring. Avtalepartene skal sammen og i samarbeid med aktørene i arbeidslivet, sørge for at arbeidssøkere oppnår enkeltfag, fagbrev, kompetansebevis eller fagskoleutdanning. 

 -Vi har stor tro på at samarbeidet med fylkeskommunen skal bidra til at flere får gjennomført utdanning, og vi håper at alle som trenger kompetansepåfyll nå benytter seg av muligheten. Vi håper også at arbeidsgiverne kan bidra aktivt til at deres permitterte bygger kompetanse i disse tider, avslutter Kristoffersen.  Onsdag 2.september kl. 8.00 publiserer vi sykefraværstallene for 2.kvartal 2020. I tillegg publiserer vi ukentlige ledighetstall for fylket tirsdager klokken 14.00. Alt dette finner dere på vår statistikkside om arbeidsmarked, permitteringer og sykmeldinger for Troms og Finnmark.  

For ytterligere informasjon kontakt:  Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541                   Siren Storli // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 909 44 127