-Den positive trenden med gradvis nedgang i ledighet fortsetter. Vi er likevel bekymret for de unge, de langtidsledige og de mange som har lav formell kompetanse, sier Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark. De helt ledige under 30 år utgjør nå 1212 personer, som tilsvarer 32 prosent av de helt ledige i fylket.  Antallet personer som har vært helt ledige i 26-51 uker har økt med 192 % fra samme tid i fjor. Erfaring viser at jo lengre en har vært ledig, jo vanskeligere er det å komme tilbake til arbeid.  De ledige oppfordres til å benytte denne tiden til å øke sin kompetanse og registrere oppdatert CV på arbeidsplassen.no

Ledigheten ned, men noen bransjer sliter fortsatt 

Ledigheten har gått ned fra 9,6 prosent i mars i år til dagens nivå på 2,9 prosent helt ledige. Blant de store byene i fylket har Tromsø 1288 helt ledige som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken, Alta har 320 helt ledige som utgjør 2,9 prosent og Harstad har 324 helt ledige som utgjør 2,5 prosent. Ledigheten går ned innenfor alle næringer unntatt industri som går noe opp, samtidig som mange fremdeles er permitterte. Høyest ledighet finner vi fortsatt innen reiseliv og transport med 616 helt ledige, industriarbeid med 466 helt ledige og butikk og salgsarbeid med 423 helt ledige. Av de ledige i fylket er totalt 2290 personer permitterte, dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken. Blant disse er 901 personer helt ledige som følge av permittering, og 1384 personer er delvis ledige som følge av permittering.

Historisk mulighet for kompetanseheving for dagpengemottakere

Fra 1.november er det gitt adgang til å permittere i inntil 52 uker, og mange kan dermed havne i en situasjon hvor de vil være utenfor arbeidslivet lenge.  Som et tiltak for å bedre den enkeltes muligheter i arbeidsmarkedet, er det nå mulig å heve sin kompetanse samtidig som man mottar dagpenger. Det er viktig at de som nå er ledige, benytter denne historiske muligheten. Det er flest ledige stillinger i helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg og butikk og salgsarbeid, men mange melder at det er vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. 

Blant arbeidssøkerne i fylket har 14 prosent grunnskole som høyest fullførte utdanning. For de unge under 30 år er andelen 10,5 prosent. -  Det å ha formell kompetanse er viktig for å bedre muligheten til å få seg en varig jobb. Muligheten som nå er gitt til å fullføre videregående skole, ta et fagbrev eller starte et lengre studieløp er helt unik. Vi i NAV Troms og Finnmark har inngått en samarbeidsavtale med Troms og Finnmark fylkeskommune for å få flere ungdom og ledige til å fullføre videregående opplæring, avslutter Kristoffersen NAV og fylkeskommunen vil i samarbeid med aktørene i arbeidslivet, sørge for at arbeidssøkere oppnår enkeltfag, fagbrev, kompetansebevis eller fagskoleutdanning. Oppdatert informasjon om vilkårene for utdanning og kompetanseheving under dagpengemottak ligger på nav.no Besøk gjerne vår oppdaterte statistikkside om arbeidsmarked, permitteringer og sykmeldinger for Troms og Finnmark.     For ytterligere informasjon kontakt:  Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541