Sykefraværet gikk opp i alle fylker med unntak av Østfold hvor sykefraværet var stabilt. Fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 gikk sykefraværet mest opp i Aust-Agder (+8,1 %), deretter fulgt av Vest-Agder (+7,5%) og Troms (+6,0 %).

Den nye IA-avtalen for perioden 2019 til 2022 har som mål at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Gjennom denne avtalen er det igangsatt egne bransjeprogrammer, og vi ser ennå ikke effekten av dette arbeidet. Vi har stor tro på at den nye satsingen og nye metoder for å arbeide med inkludering gir god effekt slik at målet nås, da NAV og partene i arbeidslivet nå bruker ressursene mer målrettet i bransjer som er spesielt utsatt. 

Sykefraværet for Troms var på 5,9 prosent, og for Finnmark 6.0 prosent 4.kvartal i fjor. Våre to nordligste fylker, som nå er blitt til ett, hadde dermed et sykefraværsnivå på landsgjennomsnittet. 

For ytterligere kommentar, kontakt: Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør  NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541  Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093