49 prosent av befolkningen, 2,6 millioner mennesker, mottok en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året. Utbetalingene i 2019 tilsvarer 14 500 kroner utbetalt hvert eneste sekund gjennom hele året.

Utbetalingene til alderspensjon økte med 5 prosent sammenlignet med 2018, mens uføretrygd økte med 8 prosent og sykepenger økte med 6 prosent. Samtidig er utbetalinger til dagpenger redusert med 15 prosent og arbeidsavklaringspenger (AAP) med 9 prosent, sammenlignet med 2018.

– NAV forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet, og denne statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder for 2019. Statistikken viser isolert sett at arbeidsmarkedet var i bedring i fjor, men utviklingen den siste måneden har endret dette bildet totalt. Statistikken gjenspeiler også en aldring av befolkningen og viser en fortsatt bekymringsfull økning på uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

83 800 kroner per innbygger

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 83 800 kroner i løpet av 2019, en økning på cirka 2500 kroner fra 2018. Gjennomsnittet per innbygger er lavest i Oslo med 66 800 kroner, mens det var innbyggere i Nordland som i gjennomsnitt mottok mest; 96 500 kroner. Alle fylkene hadde en økning i utbetalinger på 3-4 prosent. Arbeidsmarked og demografi er to av de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalinger.

Pensjonister er flest og fikk mest

Alderspensjon utgjør den største gruppen mottakere, med 998 000 personer i løpet av 2019 og totalt 227 milliarder kroner utbetalt. Det ble utbetalt 15,5 milliarder kroner til 717 000 mottakere av barnetrygd, 505 700 fikk 41,7 milliarder i sykepenger og 383 600 personer mottok 93,1 milliarder i uføretrygd og yrkesskade.

Hver tredje fikk penger til livsopphold fra NAV

I alt var det 1,1 million personer som i løpet av 2019 mottok en ytelse til livsopphold. Disse ytelsene inkluderer dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som er relatert til arbeid eller sykdom. Dette utgjorde totalt 177 milliarder kroner i 2019.

– Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge (32%) fikk en livsoppholdsytelse fra NAV på et eller annet tidspunkt i løpet av 2019, og hver måned fikk i gjennomsnitt hver femte person i arbeidsfør alder (19%) en slik ytelse i Norge. Med koronakrisen kan vi allerede nå si at disse tallene utvilsomt vil øke for inneværende år, sier Sigrun Vågeng.

Statistikk: Utbetalte stønader fra NAV til bosatte i Troms og Finnmark i 2019