Arbeidsledigheten på landsbasis er også nærmest uendret, og det er ved utgangen av mai 59 813 registrerte helt ledige i Norge.

Den lille økningen i ledigheten i Troms er fra et meget lavt nivå i mai i fjor. To kommuner i Troms har under 1 prosent ledighet, og en storkommune som Tromsø har f.eks 1,4 prosent.

AlgesituasjonDen lave ledigheten har vedvart over tid i størstedelen av vår region. NAV ser heller ikke noen spesielle tegn til at ledigheten skal øke spesielt mye det neste året.

-NAV ser foreløpig ikke utslag på ledighetstallene knyttet til den dramatiske situasjonen med algeoppblomstring for lakseoppdretterne i Nordre Nordland og Sør-Troms. Det har vært antydet omfattende permitteringer, men det er for tidlig å trekke konklusjoner og vurdere tiltak fra NAVs side, sier direktør ved NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen.

Videre har NAV fortsatt stort fokus på rekruttering til gruveindustrien. Samarbeidsavtale ble denne måneden inngått med Syd Varanger. Anslagsvis har bedriften behov for over 450 arbeidere i perioden fram mot 2021. Vi har også gjort avtaler med andre store næringer i nord, herunder bygge- og anleggsnæringen.

-Dette er viktig offentlig/privat samspill i ei tid med vedvarende lav ledighet. NAVs bedriftsundersøkelse for 2019 vitner om fortsatt optimisme i næringslivet, men samtidig melder mange om problemer med å finne arbeidskraft. For NAVs del betyr dette styrket markedsarbeid, blant annet ved at vi enda sterkere vektlegger kvalifisering og utdanning i oppfølgingen av våre brukere.

Jeg vil gjerne få oppfordre arbeidsgivere som har behov for rekruttering, om å ta kontakt med oss i NAV. Vi har mange motiverte kandidater som kan kvalifiseres til en jobb i deres bedrift, sier Kristoffersen.

Vil du vite mer?På vår statistikkside finner du mer detaljert info om arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark, blant annet ledighetstall fordelt på kommuner, alder, kjønn og yrker.

For ytterligere kommentar, kontakt:Grete Kristoffersen // direktør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48541Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093