Ledigheten går jevnt over ned, men er fortsatt på et historisk sett høyt nivå. Blant de store byene i fylket ser vi Tromsø med 2878 helt ledige (6,5 %), Alta har 714 helt ledige og en ledighet på 6,4 %, Harstad har 656 helt ledige som gir en ledighet på 5,1 %, mens Sør-Varanger har 465 helt ledige og en ledighet på 8,4 %.   Ledigheten går ned innenfor alle næringer. Samtidig ser vi at mange fortsatt er permittert og at flere virksomheter har gått konkurs. Høyest ledighet finner vi fortsatt innen reiseliv og transport med 1 775 ledige, butikk og salgsarbeid med 887 ledige og serviceyrker med 861 ledige. Likevel er ledigheten den siste måneden redusert kraftig i nettopp disse næringene med nedgang på 27,0 % innen reiseliv og transport, 43,6 % innen butikk og salgsarbeid og 41,0 % innen serviceyrker. Blant de helt ledige i fylket er 2 775 personer under 30 år, noe som utgjør 36,6 % av de helt ledige. Av disse har 9,8 % grunnskole som høyeste fullførte utdannelse.  -Vi er særlig bekymret for ungdommene våre i nord. Mange unge jobber innenfor næringer som nå er hardt rammet av permitteringer, og en del av disse vil etter all sannsynlighet ikke ha en jobb å komme tilbake til. Både vi i NAV og andre samfunnsaktører, som fylkeskommunen og aktører innen karriereveiledning, må nå bidra slik at flest mulig påbegynner eller fullfører utdanningsløp slik at de er godt rustet for arbeidsmarkedet, sier Grete Kristoffersen.  Det er i dag 1491 ledige stillinger i Troms og Finnmark på arbeidsplassen.no. Det er viktig at ledige registrerer CV-en sin og at arbeidsgivere lyser ut stillingene sine på arbeidsplassen.no slik at ledig kompetanse kan matches med arbeidsgivere som har behov for arbeidskraft.  Avslutningsvis minner Kristoffersen om at de som ikke har fått behandlet sin søknad om dagpenger, eller fått utbetalt lønnskompensasjon, har mulighet til å søke om forskudd. Oppdatert informasjon om dagpenger og lønnskompensasjon ligger alltid på nav.no

Flere detaljer om ledigheten per i dag finner dere på vår oppdaterte statistikkside om arbeidsmarked, permitteringer og sykmeldinger for Troms og Finnmark.

Ledighet per mai 2020 (grafikk)

For ytterligere informasjon kontakt:  Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541                   Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093