Halvparten av innbyggerne i Troms og Finnmark fikk NAV-penger i 2018

Halvparten av alle i Troms og Finnmark mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av 2018 viser ny statistikk. Til sammen utbetalte NAV nærmere 21 milliarder kroner i Troms og Finnmark i fjor.

  • I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Troms 85 913 kroner fra NAV i 2018.
  • I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Finnmark 86 520 kroner fra NAV i 2018.
  • I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 81 187 kroner fra NAV i 2018

NAV utbetalinger 2018. Landet

Livsopphold

38 900 personer eller 36 prosent av befolkningen i Troms i alderen 18-66 år, fikk utbetalt en ytelse knyttet til livsopphold i løpet av 2018. Landsgjennomsnittet er 33 prosent. Tilsvarende var det 18 600 personer eller 38 prosent av befolkningen i Finnmark som fikk utbetalt en ytelse knyttet til livsopphold i fjor.

- Over én av tre i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt i fjor i vår region, sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark.


Ytelsene knyttet til arbeidsliv og sykdom er tiltakspenger, dagpenger, stønad til enslig mor eller far, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og yrkesskade og tilleggsstønader. Troms og Finnmark ligger litt over landsgjennomsnittet når det gjelder stønadsmottakere til livsopphold.

  • I Troms ble det i fjor utbetalt 6,1 milliarder kroner i ytelser knyttet til arbeidsliv og sykdom, som er uendret sammenlignet med i 2017.
  • I Finnmark ble det i fjor utbetalt 2,9 milliarder kroner i ytelser knyttet til arbeidsliv og sykdom, som er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med i 2017.

Totale utbetalinger

Troms:

I 2018 utbetalte NAV totalt 14,3 milliarder kroner til personer bosatt i Troms. Dette er en økning i utbetalinger på 3 prosent sammenlignet med 2017. Alderspensjon utgjør halvparten av beløpet. 50 prosent av befolkningen mottok en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av 2018.

Utbetalingene til alderspensjon øker med 5 prosent sammenlignet med 2017. Det ble i fjor utbetalt totalt 6,9 milliarder i alderspensjon i Troms. Uføretrygd, yrkesskade og sykepenger øker med 2 prosent til rundt 4,5 milliarder. Samtidig er stønad til enslig mor eller far redusert med 23 prosent, utbetalinger til dagpenger redusert med 14 prosent, kontantstøtte redusert med 9 prosent og arbeidsavklaringspenger (AAP) med 1 prosent, sammenlignet med 2017.

NAV utbetalinger 2018. Troms

Finnmark:

I 2018 utbetalte NAV totalt 6,5 milliarder kroner til personer bosatt i Finnmark. Dette er samme nivå som i 2017. Alderspensjon utgjør nærmere halvparten av beløpet. 52 prosent av befolkningen mottok en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av 2018.

Utbetalingene til alderspensjon øker med 5 prosent sammenlignet med 2017. Det ble i fjor utbetalt totalt 3,1 milliarder i alderspensjon i Finnmark. Uføretrygd øker med 6 prosent, tiltakspenger øker med 21 prosent og kontantstøtte øker med 1 prosent til totalt rundt 1,5 milliarder kroner. Samtidig er stønad til enslig mor eller far redusert med 34 prosent, utbetalinger til dagpenger redusert med 18 prosent, arbeidsavklaringspenger (AAP) med 14 prosent og barnetrygd med 3 prosent, sammenlignet med 2017.

NAV utbetalinger 2018. Finnmark

- NAV forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet. 123 000 innbyggere i Troms og Finnmark fikk utbetalt en NAV-ytelse i løpet av fjoråret for til sammen nærmere 21 milliarder kroner. Statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er godt, men at vi samtidig har en aldring av befolkningen og en økning i uføretrygd, sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark.

 

 

 

Fakta

nav.no er det publisert oversikt over alle statlige utbetalinger fra NAV i 2018 til innbyggere i hele landet.

- NAV forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet. 123 000 innbyggere i Troms og Finnmark fikk utbetalt en NAV-ytelse i løpet av fjoråret for til sammen nærmere 21 milliarder kroner. Statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er godt, men at vi samtidig har en aldring av befolkningen og en økning i uføretrygd, sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark.
- NAV forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet. 123 000 innbyggere i Troms og Finnmark fikk utbetalt en NAV-ytelse i løpet av fjoråret for til sammen nærmere 21 milliarder kroner. Statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er godt, men at vi samtidig har en aldring av befolkningen og en økning i uføretrygd, sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark.