NAV Troms og Finnmark er en av 5 regioner/fylker som deltar i et forsøk med kompetansetiltak for sykmeldte. Kompetanseforsøket er en del av IA-avtalen 2019-2022.

 

Hensikten med forsøket er å prøve ut om bruk av opplæringstiltak i sykmeldingsperioden kan få sykmeldte kvalifisert og over i annet arbeid. Tiltaket skal bidra til å forhindre at sykefravær blir veien ut av arbeidslivet.

 

Målgruppe

Målgruppen for tiltaket er sykmeldte arbeidstakere:

  • som er 100 % sykmeldt
  • med historikk knyttet til lange og/eller gjentatte sykefravær og som har hatt mellom 12 og 26 uker sykefravær i inneværende sykmeldingsperiode
  • der sykmelding kan ha sammenheng med manglende relevant kompetanse, eller at manglende kompetanse kan gjøre det vanskelig å finne nytt arbeid dersom den sykmeldte ikke kan fortsette i arbeidet han/hun er sykmeldt fra
  • som er i stand til å gjennomføre aktuelle kompetansetiltak til tross for helseproblemer

 

Øvrige forutsetninger:

  • Deltakelse i forsøket skal være frivillig
  • Den sykmeldte skal beholde arbeidsforholdet under gjennomføring av kompetansetiltaket
  • Opplæringen skal kunne gjennomføres innenfor sykmeldingsperioden
  • Opplæringstiltaket kan tidligst starte etter 12 ukers sykefravær og senest ved 26 ukers sykefravær

 

Som arbeidsgiver bør du så tidlig som mulig dokumentere hvilke tilretteleggingstiltak/bedriftsinterne tiltak som har vært vurdert/prøvd, og utfallet av dette.

 

Aktuelt på din arbeidsplass?

Ta kontakt med din IA-rådgiver eller på nav.arbeidslivssenter.troms.og.finnmark@nav.no