Ved utgangen av juli var 20 342 personar registrert som arbeidssøkarar i Rogaland. Dette utgjer ein del på 8,0 prosent av arbeidsstyrken, og er 3 136 færre enn i juni. 

Færre delvis utan arbeid

Nedgangen i det totale talet arbeidsøkara kjem hovudsakleg at det er 3 232 færre delvis utan arbeid i fylket ved utgangen av juli. 7 331 personer står registrert som delvis utan arbeid i Rogaland. Det er ein del på 2,9 prosent og likt med landsgjennomsnittet.

– Det er svært gledeleg at vi ser ein så markant nedgang blant personar i delvis utan arbeid. Mange av dei i delvis utan arbeid vart permitterte da koronaviruset ramma arbeidsmarknaden i Noreg. Etter kvart har dei komme delvis tilbake i jobb, og no er mange òg fullt tilbake på arbeidsplassen sin.

Innanfor alle aldersgrupper er nedgangen på cirka 30 prosent, seier Egil Tengs.

– Nedgangen er størst innanfor reiseliv og transport og butikk og sal, seier Tengs.

12 467 personer er heilt utan arbeid i juli. Dette er 249 flerie samanlikna med juni månad. Delen heilt ledige er på 4,9 prosent, noko som er det sama som landsgjennomsnittet. Bruttoledigheten i Rogaland, som inkluderer dei heilt utan arbeid og arbeidssøkarar på tiltak, er på 5,1 prosent.

– Tradisjonelt sett pleier delen heilt ledige å stiga endå meir på denne tida av året. Det kjem av sesongvariasjonar i arbeidsmarknaden, seier Egil Tengs.

Nedgang blant dei unge

Per juli er 4 888 personar mellom 16 år og 29 år heilt eller delvis utan arbeid. Det er ein nedgang på drøyt 800 samanlikna med juni.

– Det er positivt at nedgangen innanfor denne aldersgruppa held fram også i juli månad. Denne gruppa har hatt den største delen arbeidsløyse gjennom heile koronaperioden, seier Tengs.

Sola har høgast arbeidsløyse

Sola kommune har høgast del heilt utan arbeid med 5,8 prosent, medan i Stavanger er arbeidsløysa 5,6 prosent. Sandnes har ein del på 5,5 prosent heilt utan arbeid og i Eigersund er delen 5,3 prosent. I Haugesund er delen 5 prosent. Lågast del heilt utan arbeid er Kvitsøy, Suldal og Sauda med høvevis 1,8 prosent, 1,9 prosent og 2,0 prosent. Alle kommunane i Rogaland har nedgang i antallet delvis utan arbeid.

– Reiseliv og transport er framleis bransjen som er hardast ramma grunna koronaviruset. Over 1 600 personar innanfor denne gruppa er framleis heilt ledige. Butikk og salsarbeid og industriarbeid er òg bransjar der ein betydeleg del ikkje er tilbake i arbeid, seier Tengs.

Nærare 2 000 ledige stillingar

I juli blei det lyst ut totalt 1 859 stillingar. Det er ein økning på 13 prosent samanlikna med juli 2019. Yrkesgruppene med flest utlyste stillingar i juli var butikk- og salsarbeid (429), helse, pleie og omsorg (276), bygg og anlegg (260) og ingeniør- og IKT-fag (212).

Nøkkeltal Juli 2020
Heilt utan arbeid 16 - 67 år 12 467 (4,9%)
Arbeidsretta tiltak 544 (0,2%)
Bruttoarbeidsløyse** 13 011 (5,1%)
Unge heilt utan arbeid 16 - 29 år 3 248
Langtids-arbeidssøkjarar (26 veker eller meir) 3 831
Delvis arbeidslause 7 331 (2,9%)
Utlyste stillingar 1 859