Justert for *sesongvariasjonar var det ein reduksjon i  arbeidsløysa i Rogaland i september. Den registrerte bruttoarbeidsløysa** var på 3,2 prosent ved utgangen av månaden.

 

Sesongjustert* arbeidsløyse i Rogaland: September 2016 – september 2018

 

Graf september

 Tala under er ikkje sesongjustert og endringar som kjem fram er samanlikna med same periode i fjor.

 

Ved utgangen av september var 6 543 personar heilt utan arbeid i Rogaland. Dette er 26 prosent færre enn på same tid i fjor. Det var 1 565 arbeidssøkjarar som var deltakar i eit arbeidsretta tiltak, og dette er ein nedgang på 30 prosent samanlikna med september 2017. Summen av heilt arbeidslause og personar i arbeidsretta tiltak gir ei bruttoarbeidsløyse** på 8 108 personar, tilsvarande 3,2 prosent av arbeidsstyrka.

Færre arbeidslause i alle yrkesgrupper

Det er i september nedgang i arbeidsløysa i alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innan ingeniør- og ikt- fag (- 621), industriarbeid (- 509) og bygg- og anlegg (- 415). Det er også stor nedgang i arbeidsløysa for dei med bakgrunn frå kontorarbeid (- 235) og for serviceyrke og anna arbeid (- 124).

Kommunevise variasjonar i arbeidsløysa

Det er fortsat skilnader mellom kommunane i delen arbeidslause. Størst bruttoarbeidsløyse er det i Sola og Stavanger der bruttoarbeidsløysa** i september er høvesvis 3,9 på prosent og 3,7 prosent. På Haugalandet er det Haugesund som har høgast bruttoarbeidsløysa med 3,6 prosent. Kommunane med lågast bruttoarbeidsløyse er Suldal, Bjerkreim og Lund med høvesvis 1,0 prosent 1,3 prosent og 1,5 prosent. 

3172 utlyste stillingar i september

Totalt vart det lyst ut 3 172 stillingar i september. Dette er ein  auke 64 prosent samanlikna med september 2017. Yrkesgruppene med flest utlyste stillingar var ingeniør- og ikt-fag (607), bygg- og anlegg (487) og industri (293). Dei siste månadene har ledige stillingar innan ingeniør og ikt – fag auka for kvar månad, samstundes som det er størst reduksjon i arbeidsløysa for dei med ingeniør og ikt bakgrunn, fortel Anneline Teigen.

 

Arbeidsmarknaden i Rogaland: September 2018 samanlikna med september 2017

Nøkkeltal

 

September 2017

 

September 2018

 

Heilt utan arbeid 16 – 67 år

 

 

8 797 (3,4%)

 

 

6 543 (2,6%)

 

 

Arbeidsretta tiltak

 

 

2 242 (0,9%)

 

 

1 565 (0,6%)

 

 

Bruttoarbeidsløyse**

 

 

11 039 (4,3%)

 

 

8 108 (3,2%)

 

 

Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år

 

 

  2 222

 

 

1 714

 

 

Langtids-arbeidssøkjarar

(26 veker eller meir)

 

  5 192

 

 

3 461

 

 

Delvis ledige

 

 

   3 745 (1,5%)

 

 

2 907

 

 

Utlyste stillingar 

 

   1 937 (1,2%)

 

 

3 172

 

 

 Sjå vedlagde oversikter for meir informasjon. For fleire opplysningar og kommentarar: fungerande direktør i NAV Rogaland, Anneline Teigen, tlf. 958 89 523.