Tiltaksforskrifta er klar på at personer som får tiltaksplass i ein verksemd gjennom et samarbeid med NAV, ikkje skal fortrenge ordinær arbeidskraft i bedrifta. Med dette menes at tiltaksdeltakar ikkje skal erstatte anna arbeidskraft i verksemda, eksempelvis en permittert arbeidstakar. Tiltaksbruk skal heller ikkje være konkurransevridande og då gi ein bedrift fordeler ein anna ikkje har eller kan få. Hovudregelen er vidare at den som er i tiltak heller ikkje kan være i slekt med bedriftseiar/tiltaksarrangør. Kandidatar som er i tiltaksplass skal være trygge på at dei blir utplassert i seriøse verksemder.

Et ryddig samarbeid med det ordinære arbeidslivet er avgjerande for at NAV skal oppretthalde den tilliten vi har på dette feltet.

Meiner du at det føreligger brot på disse prinsippa, ønskjer vi i NAV Rogaland at du kontaktar oss på e-post: nav.rogaland@nav.no.

 

Se også arbeidsmarkedsforskriften, § 1-6 om krav til tiltaksarrangør. 

Les mer om arbeidstrening