Nasjonalt ble det utbetalt 447 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. 14 prosent av pengene ble utbetalt til personer i Øst-Viken.

Utbetalingene til alderspensjon økte med 5 prosent sammenlignet med 2018, mens uføretrygd økte med 8 prosent og sykepenger økte med 7 prosent. Samtidig er utbetalinger til dagpenger redusert med 1 prosent og arbeidsavklaringspenger (AAP) med 10 prosent, sammenlignet med 2018.

85 800 kroner per innbygger i Øst-Viken

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Øst-Viken 85 800 kroner i løpet av 2019, en økning på 3 prosent, eller 2600 kroner, fra 2018. Hvis vi ser på Norge totalt, mottok hver innbygger 83 800 kroner i løpet av 2019, en økning på 2500 kroner fra 2018.

Gjennomsnittet per innbygger er lavest i Oslo med 66 800 kroner, mens det var innbyggere i Nordland som i gjennomsnitt mottok mest; 96 500 kroner. Alle fylkene hadde en økning i utbetalinger på 3-4 prosent. Arbeidsmarked og demografi er to av de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalinger.

Pensjonister er flest og fikk mest

Alderspensjon utgjør den største gruppen mottakere, med over 130 000 personer i løpet av 2019 og totalt 31,5 milliarder kroner utbetalt. Det ble utbetalt 73 000 fikk 6 milliarder i sykepenger og over 56 000 personer mottok nesten 14 milliarder i uføretrygd og yrkesskade.

Se oversikt over utbetalte stønader fra NAV til bosatte i Norge. (pdf)

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80.