– Ledigheten har økt noe i Akershus, men den er fortsatt godt under landsgjennomsnittet, sier Lise Westly, fungerende direktør i NAV Øst-Viken.

Westly peker samtidig på at man i øyeblikket finner over 1 800 ledige stillinger i Akershus.Se https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger 

Ledigheten øker i Østfold, men likevel lyspunkt

I mai er det registrert 4 107 helt ledige østfoldinger, som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 417 helt ledige fra samme tid i fjor, da ledigheten var på 2,6 prosent.

– Selv om ledigheten har økt i Østfold, er det også mange utlyste stillinger. I NAVs bedriftsundersøkelse melder 1 av 4 arbeidsgivere i Østfold, Follo og Romerike om forventet økning i bemanningen de neste 12 månedene. Dette tyder på at næringslivet ser positivt på utviklingen i tiden fremover, sier Westly.

Ungdomsledigheten

Det er 1 454 helt ledige under 30 år i Akershus, 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 692 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i mai. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 2 146 personer. Ungdomsledigheten har økt med 301 personer fra mai 2018 til mai 2019, fordelt på 201 flere unge helt ledige og 100 flere unge arbeidssøkere på tiltak.

I Østfold er det registrert 1 200 helt ledige under 30 år, 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 125 helt ledige fra mai i fjor. 426 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i mai i år, en økning med 108 tiltaksdeltakere fra mai 2018. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 5 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1 626 personer. Bruttoledigheten økte med 233 ledige, fra mai 2018 til 2019. Hovedårsaken er at flere unge deltar i arbeidsmarkedstiltak i Østfold i år.

Ledigheten høyest i Moss og Askim

Blant kommunene i Akershus med mer enn 30 000 innbyggere, er ledigheten i Ullensaker på 2,7 prosent, Skedsmo 2,3 prosent, Lørenskog 2 prosent og Ski på 1,9 prosent.

Blant Østfolds største kommuner er ledigheten i Moss og Askim på 3,3 prosent, Fredrikstad og Halden 3,1 prosent, Sarpsborg og Eidsberg 3 prosent og Rygge på 2,3 prosent.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 5 823 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i mai. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 1 005 stillinger, undervisning med 690 stillinger og bygg og anlegg med 676 ledige stillinger.

Spesielle forhold – arbeidsstyrke

Det benyttes arbeidsstyrke for 2018 i beregning av ledighetsprosent i 2019 fra og med mai måned.

Brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige på landsbasis enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere

Se vedlagte statstikknotater for Østfold og Akershus under "relatert informasjon"

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no