Godt arbeidsmarked i Akershus

I Akershus er 6 573 personer helt ledige, som utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken. Det er 458 flere helt ledige sammenlignet med oktober i fjor, da ledigheten var på 1,9 prosent.

Korttidsledigheten har økt, for både kvinner og menn, hovedsakelig blant de som har vært arbeidsledige med en varighet på inntil 12 uker. Det har vært en økning i tilgangen nyregistrerte ledige ved NAV i Akershus på 13 prosent, i perioden fra januar til og med oktober sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Færre deltakere på arbeidsmarkedstiltak i oktober i år bidro også til noen flere ledige i Akershus.– Akershus har fortsatt et godt arbeidsmarked med mange ledige stillinger, som gir gode muligheter for arbeidssøkere til å skaffe seg arbeid relativt raskt, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Økt ledighet i Østfold

Det er registrert 4 367 helt ledige personer i Østfold, som tilsvarer 3 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 501 helt ledige fra oktober i fjor, da ledigheten var på 2,7 prosent.

Det betyr at tilgangen på nye registrerte arbeidsledige er 6 prosent høyere så langt i år sammenlignet med hittil i fjor, i perioden januar til og med oktober. Både kort- og langtidsledigheten har økt fra oktober 2018 til oktober 2019, men størst økning er det i antall ledige med en varighet som arbeidsledig i 6 måneder eller mer.

– Hvis man er arbeidssøker, er det viktig å benytte ulike kanaler for å finne og skaffe seg en jobb. Her har jeg lyst å nevne vår nettportal arbeidsplassen.nav.no, som er et godt egnet møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere. I tillegg er naturligvis sosiale medier, samt eget nettverk og bekjentskapskrets viktige arenaer. Mange jobbsøkere oppsøker også et vikarbyrå for å raskt få tak på en jobb og øke jobbmulighetene, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Ungdomsledigheten øker

Det er 1 600 helt ledige under 30 år i Akershus, en andel på 2,4 prosent av arbeidsstyrken. 483 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak, hvilket er 100 færre sammenlignet med oktober i fjor. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, 2 083 personer

I Østfold er det 1 309 helt ledige under 30 år, som er 4 prosent av arbeidsstyrken. 374 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak, hvilket er 56 færre enn oktober i fjor. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 5,2 prosent av arbeidsstyrken, 1 683 personer. Her har ungdomsledigheten økt med 7 prosent fra oktober i fjor, da den var på 4,8 prosent.

Ledigheten i de største kommunene

Blant kommunene i Akershus med mer enn 25 000 innbyggere, er ledigheten i Ullensaker på 3 prosent, Skedsmo og Ski på 2,2 prosent, Lørenskog på 2,1 prosent og Oppegård på 1,8 prosent.

Blant Østfolds kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Halden og Sarpsborg på 3,4 prosent, Fredrikstad 3,3 prosent, Eidsberg 3,2 prosent, Moss 3,1 prosent, Askim på 3 prosent og Rygge på 2,5 prosent.

Mange ledige stillinger i både Akershus og Østfold

Det er lyst ut 5 181 nye ledige stillinger i Akershus og Østfold i oktober. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 1 124 stillinger og bygg og anlegg med 571 ledige stillinger. Det er stillingene der man søker etter butikkmedarbeider, sykepleiere og førskolelærere som ligger øverst på listen på flest offentlig utlyste stillinger hittil i år i Akershus og Østfold samlet. Blant topp 10 utlyste stillinger finner man også systemanalytikere/-arkitekter, tømrere og snekkere samt lagermedarbeidere.

Brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er mindre omfattende enn før, samt at den går automatisk. Tidligere måtte NAVs veiledere godkjenne nye arbeidssøkere manuelt. Den nye løsningen gjør at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken enn tidligere. Det medfører at det blir flere helt arbeidsledige i statistikken. Bruddet skjedde gradvis i november, desember og januar. Samlet brudd estimeres til 6 prosent flere helt ledige.

Se også nærmere omtale i Om statistikken - Arbeidssøkere - www.nav.no .

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no