- Etter en periode med oppgang i markedet, opplever vi vi nå en liten økning i antall arbeidsledige i Østfold, i tråd med det vi forventet i vår arbeidsmarkedsprognose. Flere arbeidssøkere deltok imidlertid på tiltak i januar 2019 mot januar i fjor. Bruk av arbeidsmarkedstiltak er et viktig virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken, hvor målet er å få flere i arbeid og færre på stønad, sier Steinar Hansen, direktør for NAV Øst Viken.

Bruttoledigheten

I Østfold deltar 1 119 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i januar. Sammen med de helt ledige er det 5 770 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, det utgjør 4 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av januar 2019. Bruttoledigheten var 3,7 prosent i januar 2018.

Ungdomsledigheten

Det er 1 456 helt ledige under 30 år i januar, 4,5 prosent av arbeidsstyrken. 419 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i januar. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 5,8 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1 875 personer.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Sarpsborg og Moss på 3,7 prosent, Fredrikstad og Askim på 3,6 prosent, Halden på 3,4 prosent, Eidsberg på 3,1 prosent og Rygge på 2,4 prosent.

Mer informasjon om ledigheten i Østfold-kommunene finner du i vedlagte statistikknotat.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 1 524 nye ledige stillinger i Østfold i januar. Dette er 158 færre stillinger enn i januar i fjor, da det ble lyst ut 1 682 ledige stillinger. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 362 stillinger og bygg og anlegg med 173 stillinger.

Spesielle forhold, brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. Dette gir en økning i antallet helt ledige som ellers ikke ville vært der, og følgelig ett brudd i statistikken. NAV anslår at det på landsbasis er registrert omkring 4 000 flere helt ledige i januar 2019 enn det ville ha vært uten den nye registreringsløsningen.

Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, tlf 976 34 580.