Totale utbetalinger, inkludert lønnskompensasjon til permitterte

Tall per 9. november 2020:

Fra den 9. mars er det betalt ut over 5,6 milliarder kroner i dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo. Dagpenger, både forskudd og ordinære dagpenger beløper seg til 4 483 millioner, mens utbetaling av lønnskompensasjon som startet for nesten seks måneder siden beløper seg så langt til 1 151 millioner. 

Statistikken viser også utbetalinger fra kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Det er hittil utbetalt 422 millioner kroner til 6 138 frilansere og selvstendige næringsdrivende i Oslo.

Ubetalinger denne måneden (november)

Tidligere utbetalinger

Hvilke virksomheter har mottatt lønnskompensasjon?:

Søknader om dagpenger

I uke 48 kom det inn 1 338 nye søknader om dagpenger:

  • 503 av søknadene var ordinære søknader om dagpenger.
  • 835 av søknadene gjaldt dagpenger ved permittering.

Uke 48 viser en nedgang i antall nye dagpengesøknader sammenlignet med uken før. I uke 47 ble det registrert 1 760 nye søknader. Den siste uken var det flest dagpengesøknader i bydel Gamle Oslo med 177 fulgt av bydel Grünerløkka med 167 søknader.

Siden mandag 9. mars er det kommet inn totalt 103 838 søknader om dagpenger, hvorav 75 987 gjelder dagpenger ved permittering. 

Desember:

November:

Oktober: 

September:

August: 

Juli: 

Juni:

Mai:

April:

Mars:

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden.

Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader mottas elektronisk, men noen mottas også på papir.

Statistikk over dagpenger etter næring

Mer om dagpenger fordelt på næringer finner du i oversikten under. Tallene oppdateres en gang i uken fra og med 17. november 2020. I tillegg legges det ut en månedsoversikt.

Tall per 1. desember 2020:

I uke 48 har 1 308 personer i Oslo søkt om dagpenger. Av disse har 555 et arbeidsforhold innen overnattings- og serveringsvirksomhet. Dette utgjør 2,1 prosent av alle arbeidsforhold i næringen. Innen private tjenester har 122 personer eller 0,5 prosent søkt om dagpenger. Totalt for alle næringer utgjør dette 0,3 prosent.

Ukestall - dagpenger etter næring:

Desember: 

November:

August: 

Juli: 

Juni: 

Mai:

April: 

Mars:

Månedstall - Dagpenger etter næring

Vi oppdaterer denne statistikken månedlig:

Forskuddsutbetalinger i Oslo

Alle som har søkt om dagpenger kan søke om et forskudd via en ny søknadsfunksjon på nav.no. Fra juni vil tall over forskuddsutbetalinger publiseres ukentlig på mandager.

Oppdatert 9. november 2020:

Så langt er det utbetalt 771 millioner kroner i forskudd på dagpenger i Oslo. I alt 33 086 personer har til nå fått utbetalt forskudd. 

November:

Oktober: 

September:

August: 

Juli: 

Juni: 

Mai:

April:

NB: Statistikken for forskudd dagpenger ble endret den 6. mai for mer presist å telle antall personer som mottar ordningen. Endringen medførte en mindre nedjustering i forhold til tidligere publiserte tall for antall mottakere i alt, samt at galt tall i første arkfane i fylkevise rapporten for antall mottakere ble rettet.