Søknader om dagpenger og utbetaling av dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo

Dagpengestatistikken er fordelt på både ordinære søknader og søknader om dagpenger ved permittering. Statistikk om dagpengesøknader publiseres en gang i uken, og statistikk som viser utbetaling av dagpenger og lønnskompensasjon publiseres en gang i måneden. 

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader mottas elektronisk, men noen mottas også på papir. 

9. juni åpnet NAV utbetalingene av lønnskompensasjon til permitterte og refusjon til arbeidsgivere. Oversikt over bedrifter som har søkt om lønnskompensasjon

Ukentlig statistikk over arbeidsledige 

Ukentlige ledighetstall ble for først gang publisert 17. mars. Etter en pause i sommer, startet publisering av ukestall opp igjen fra og med 1. september til og med 20. oktober 2020. Fra og med 9. november starter vi opp igjen med ukestall ledighet hver tirsdag. Unntak er de ukene som vi sender ut månedstall.

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av statistikk med hovedtall om arbeidsmarkedet, inneholder ukestallene kun noen utvalgte hovedtall. 

På denne siden finnes også tabeller om permitterte i Oslo. 

Forhåndsinnmeldte driftsinnskrenkninger i Oslo (permitteringer og oppsigelser)

Tallene viser varsler NAV Oslo har fått om bedrifter som vurderer masseoppsigelser eller permitteringer.

Statistikken publiseres inntil videre ukentlig fra 17. november 2020.

Sykefraværstilfeller - påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset 

NAV har fra og med mandag 9. mars samlet data fra sykmeldingene gitt av legene hvor det er satt covid-19 som diagnose. Dette gjelder enten smitten er påvist eller mistenkt. Tallene er for Oslo som helhet. Sykefraværstilfellene i denne publiseringen bør tolkes med varsomhet. Statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet. Vi har ikke bydelstall. 

Fordi det nå er få tilfeller av Covid-19 sykefraværstilfeller, avsluttet vi den ukentlige publiseringen av disse tallene 11. mai 2020.