– Normalt går arbeidsledigheten målt i faktiske tall opp i januar fordi mange avslutter arbeidsforhold og studier i desember, og melder seg ledige hos NAV. Det ser vi i år også, men vi må tilbake til januar 2009 for å finne lavere ledighet i januar enn i år. Sammenlignet med januar i fjor går antallet helt ledige ned i alle aldersgrupper, yrkesgrupper og bydeler, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

Nedgang i bruttoledigheten

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 3,5 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er nå på 12 437 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Færre ledige i alle aldersgrupper

Alle aldersgrupper har hatt nedgang i ledigheten sammenlignet med januar i fjor. Nedgangen er størst i den yngste aldersgruppen 19 år og under, med 25 prosent færre ledige enn på samme tid i fjor. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med en reduksjon på 21 prosent og aldersgruppen 25-29 år med nedgang på 16 prosent. Videre har ledigheten blitt redusert med 15 prosent i aldersgruppen 30-39 år, 9 prosent for aldersgruppen 40-49 år, 8 prosent for aldersgruppen 50-59 år og 4 prosent for aldersgruppen 60 år og over.

Ledighetsnedgang i samtlige bydeler

Ved utgangen av januar har bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand den laveste ledigheten i Oslo. Her er henholdsvis 1,5 prosent, 1,8 prosent og 1,9 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige. Ledigheten er høyest i Søndre Nordstrand med 4,4 prosent, etterfulgt av Stovner med 4,2 prosent.

Samtlige bydeler i Oslo har ledighetsnedgang sammenlignet med samme tid i fjor. Alna og Vestre Aker topper statistikken med en nedgang i ledigheten på 20 prosent. Deretter følger Frogner og Grorud, begge med en nedgang på 19 prosent, tett fulgt av Ullern med18 prosent.

Reduksjon i ledigheten for alle yrkesgrupper

Samtlige yrkesgrupper har en nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med januar i fjor. Yrkesgruppen med størst ledighetsnedgang er ingeniør og ikt-fag med 20 prosent eller 218 personer. Deretter følger yrkesgruppene jordbruk, skogbruk og fiske (17 prosent), ledere (16 prosent) og undervisning (15 prosent).

Høyt utdanningsnivå blant Oslos ledige

Utdanningsnivået blant de helt ledige i Oslo har økt over tid. Andelen av de helt ledige med høyere utdanning har økt de siste fem årene fra 36 prosent i januar 2014 til 44 prosent i januar 2018. Dette henger trolig sammen med at utdanningsnivået i hovedstaden har økt over tid, og mer enn halvparten av Oslos befolkning har utdanning på universitets- eller høyskolenivå, i følge utdanningsstatistikk fra SSB.  Ved utgangen av januar 2018 hadde 48 prosent av de helt ledige kvinnene i Oslo høyere utdanning, mens tilsvarende tall for menn var 40 prosent. 25 prosent av de helt ledige i Oslo har videregående skole som høyeste utdanningsnivå, mens 27 prosent har grunnskole eller delvis fullført videregående skole som høyeste fullførte utdanning.

Flere tall om arbeidsmarkedet i Oslo.


For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.