– Selv med en markant nedgang i sykefraværstilfeller knyttet til luftveislidelser, har sykefraværet økt svakt sammenlignet med 4. kvartal 2016. Dette skyldes i hovedsak en kraftig økning i sykefraværstilfeller tilknyttet sykdommer i nervesystemet, men også en økning i sykefraværstilfeller tilknyttet psykiske lidelser, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

Sykefraværet i 4. kvartal 2017 utgjorde 827 727 tapte dagsverk. Det er en økning på 8 661 dagsverk eller 1,1 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2016.

Stor økning i sykdommer i nervesystemet

Muskel- og skjelettlidelser er den vanligste diagnosegruppen i Oslo og utgjorde 31,4 prosent av alle tapte dagsverk i 4. kvartal 2017. Psykiske lidelser er den nest vanligste diagnosegruppen og står for 22,2 prosent. Deretter følger sykdommer i luftveiene (9,0 prosent) og andre lidelser (8,9 prosent).

Størst økning i tapte dagsverk sammenlignet med 4. kvartal 2016 har diagnosegruppen sykdommer i nervesystemet. Her økte antallet tapte dagsverk med 14,2 prosent. Deretter følger psykiske lidelser med en økning på 5,2 prosent. Sykdommer i luftveiene har en nedgang på 14,0 prosent.

Øker mest for menn

Sykefraværet er fremdeles betydelig høyere for kvinner enn menn. I 4. kvartal 2017 var det legemeldte sykefraværet i Oslo på 5,9 prosent for kvinner og 3,3 prosent for menn. Det er en økning på 1,5 prosent for kvinner og på 2,4 prosent for menn.

Størst økning for de eldste

I 4. kvartal 2017 var det legemeldte sykefraværet høyest for aldersgruppen 60-64 år med 6,5 prosent. Deretter følger aldersgruppene 55-59 år, 50-54 år og 65-69 år med henholdsvis 5,7 prosent, 5,3 prosent og 5,3 prosent. Lavest legemeldt sykefravær har aldersgruppen 16-19 år med 1,4 prosent.

Det legemeldte sykefraværet økte mest for aldersgruppen 65-69 år med 7,6 prosent. Deretter følger aldersgruppene 35-39 år og 45-49 år med henholdsvis 5,5 prosent og 3,6 prosent. Størst nedgang i sykefraværet har aldersgruppen 16-19 år med 26,9 prosent.

Høyest sykefravær i helse- og sosialtjenester

Ansatte i næringen helse- og sosialtjenester har det høyeste legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2017 med 6,9 prosent. Det er en økning på 1,1 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2016. Næringen bergverksdrift og utvinning har det laveste sykefraværet med 2,5 prosent.

Størst økning i sykefraværet sammenlignet med 4. kvartal i fjor har bergverksdrift og utvinning med 16,4 prosent. Det er verdt å merke seg at bergverksdrift og utvinning er en av de minste næringene i Oslo, og at antallet tapte dagsverk utgjør kun 3239 dagsverk. Det er fem næringer som har en nedgang i sykefraværet dette kvartalet. Disse er transport og lagring (5,4 prosent), industri (4,2 prosent), private tjenester ellers (3,7 prosent), undervisning (1,2 prosent) og informasjon og kommunikasjon (0,5 prosent).

Størst nedgang for Grorud

Stovner har det høyeste legemeldte sykefraværet med 6,8 prosent. Deretter følger Søndre Nordstrand og Grorud med henholdsvis 6,6 prosent og 6,4 prosent. Lavest sykefravær har bydelene St. Hanshaugen (3,5 prosent), Frogner (3,5 prosent) og Vestre Aker (3,6 prosent).

Størst nedgang i sykefraværet sammenlignet med 4. kvartal 2016 har Grorud med en nedgang på 2,7 prosent, fulgt av Vestre Aker med en nedgang på 1,1 prosent. De to andre bydelene med en nedgang i legemeldt sykefravær er Nordstrand og Østensjø. Her er nedgangen på henholdsvis 0,8 prosent og 0,6 prosent. Størst økning i sykefraværet har Nordre Aker med 7,4 prosent.

Flere tall om det legemeldte sykefraværet i Oslo.

For mer informasjon om sykefraværsstatistikken

Ta kontakt med NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.