– Det er gledelig at Oslo fremdeles har et lavt sykefravær. Tallene tyder på at virksomhetene i Oslo i snitt jobber godt med nærværsarbeid og forebygging, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. – Virksomheter som har et høyt sykefravær og ønsker å ta ytterligere grep for å få det ned, kan ta direkte kontakt med NAV Arbeidslivssenter Oslo for profesjonell bistand for reduksjon av sykefravær og forebygging i tråd med den nye IA-avtalen.

På landsbasis er det legemeldte sykefraværet 4,9 prosent.

Frogner og St. Hanshaugen har lavest sykefravær

Ved utgangen av 2. kvartal 2019, var det kun fire bydeler i Oslo med høyere sykefravær enn landet. Disse bydelene er Stovner (6,2 prosent), Grorud (5,9 prosent), Søndre Nordstrand (5,7 prosent) og Alna (5,5 prosent). Alle de øvrige bydelene har et sykefravær som ligger under landsgjennomsnittet. Lavest sykefravær har bydelene Frogner og St. Hanshaugen, begge med 3,1 prosent.

Flest tapte dagsverk skyldes muskel- og skjelettlidelser

De siste fem årene har muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser vært hovedårsaken til det legemeldte sykefraværet, noe som også bekreftes av de nye tallene. Muskel- og skjelettlidelser er den vanligste diagnosegruppen i Oslo og utgjorde 31,7 prosent av alle tapte dagsverk i 2. kvartal 2019. Psykiske lidelser er den nest vanligste diagnosegruppen og står for 24,0 prosent av de tapte dagsverkene. De siste fem årene det vært en jevn nedgang i sykefravær på grunn av muskel- og skjelettlidelser, samtidig som det har vært en nesten tilsvarende økning i sykefraværet grunnet psykiske lidelser.

Størst oppgang for kvinner

Sykefraværet er fremdeles betydelig høyere for kvinner enn menn. I 2. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet i Oslo på 5,2 prosent for kvinner og 2,9 prosent for menn. Det er hos kvinnene vi finner den største økningen, med en økning i sykefraværet på 2,9 prosent. For menn ser vi også en svak økning, med 0,8 prosent.

Økning i de fleste aldersgrupper

Det legemeldte sykefraværet er høyest for de over 50 år. Aldersgruppen 60-64 år har aller høyest sykefravær med 5,5 prosent. Lavest sykefravær har de mellom 16-19 år og 20-24 år med henholdsvis 1,5 prosent og 2,6 prosent.

Det er to aldersgrupper som har en nedgang i sykefraværet sammenlignet med samme tid i fjor. Dette er aldersgruppene 60-64 år og 65-69 år som begge har en nedgang på 0,7 prosent. Størst økning sammenlignet med samme tid i fjor er for aldersgruppen 16-19 år. Denne gruppen har en økning på 14,1 prosent.

Sykefraværet fordelt på næringer

Ansatte innen helse- og sosialtjenester har det høyeste legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2019 med 6,1 prosent. Deretter følger transport og lagring med 5,6 prosent. Av de større næringene i Oslo er det informasjon og kommunikasjon som har lavest sykefravær, med 2,2 prosent.

Næringene bergverksdrift og utvinning, samt jordbruk, skogbruk og fiske har det laveste sykefraværet med 1,8 prosent. Disse næringene utgjorde kun 1 prosent av de sysselsatte i Oslo ved utgangen av 2018.

Flere tall om legemeldt sykefravær (pdf)

Kom i kontakt med NAV

Arbeidet med å forebygge sykefravær og sikre godt arbeidsmiljø, er et ansvar som deles mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte (eller ansattrepresentanter). NAV Arbeidslivssenter Oslo kan bistå i dette arbeidet. Send oss en melding via nav.no

Endring i statistikken

  • Sykefraværsstatistikken utarbeides i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB).
  • Fra og med 4. kvartal 2018 er tallgrunnlaget for det legemeldte fraværet endret, ettersom SSB og NAV ikke lenger korrigerer avtalte dagsverk for uttak av ferie.
  • Alle tidsseriene er korrigert tilbake i tid.

For mer informasjon om sykefraværsstatistikken for Oslo

Ta kontakt med NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.