Nedgang blant kvinner

Sykefraværet er betydelig høyere for kvinner enn for menn. I 3. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet på 5,6 prosent for kvinner og 3,4 prosent for menn. Sykefraværet blant kvinner sank med 2,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. I samme periode økte sykefraværet blant menn med 0,9 prosent.

Muskel og skjelettlidelser vanligste årsak til sykmelding

Den vanligste årsaken til sykefravær i Oslo er muskel- og skjelettlidelser, som utgjør 33,4 prosent av alle tapte dagsverk. Deretter følger psykiske lidelser (22,4 prosent), andre lidelser (8,9 prosent) og svangerskapssykdommer (7,2 prosent).

Størst nedgang blant de over 50 år

Sammenlignet med samme tid i fjor synker sykefraværet mest i aldersgruppene 50-54 år (6,4 prosent), 60-64 år (4,3 prosent) og 55-59 år (4 prosent) og 65-69 år (2,3 prosent). Størst økning i legemeldt sykefravær finner vi i aldergruppene 20-24 år (5,8 prosent), 16-19 år (0,9 prosent) og 40-44 år (0,8 prosent).

Det legemeldte sykefraværet er høyest i aldersgruppene 60-64 år og 55-59 år. I disse gruppene er sykefraværet på henholdsvis 6,4 prosent og 5,6 prosent. Det laveste sykefraværet har aldersgruppen 16-19 år med et sykefravær på 1,2 prosent og 20-24 år med et sykefravær på 2,7 prosent. 

Størst nedgang i Ullern

Bydelene Stovner og Søndre Nordstrand har høyest legemeldt sykefravær med henholdsvis 6,7 og 6,5 prosent. Deretter følger bydelene Alna og Grorud med 6,4 prosent. Lavest sykefravær har Ullern med 3,4 prosent, tett fulgt av Frogner og Vestre Aker med et sykefravær på 3,5 prosent.

Bydelene Ullern (11 prosent), Nordstrand (4,6 prosent) og Østensjø (3,7 prosent) har den største nedgangen i legemeldt sykefravær sammenlignet med samme tid i fjor.  Størst økning i sykefraværet, har Alna med 3,4 prosent, etterfulgt av Stovner (2,7 prosent) og Nordre Aker (2,1 prosent).  

Sykefraværet fordelt på næringer

Høyest legemeldt sykefravær har ansatte i helse- og sosialtjenester (6,4 prosent), etterfulgt av transport- og lagring (6,3 prosent). Lavest sykefravær har næringene bergverksdrift og utvinning (2,1 prosent), informasjon- og kommunikasjon (2,8 prosent), og finansiering- og forsikringsvirksomhet (2,8 prosent).

Flere tall om legemeldt sykefravær i Oslo.(pdf)

For mer informasjon om sykefraværsstatistikken for Oslo:

Ta kontakt med NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.