I 2018 var sykefraværet på 4,1 prosent. Sykefraværet i fjor er på nivå med 2017.

Nedgang i langtidsfravær

– Vi ser en viss nedgang i de lengste sykefraværene over åtte uker, og det er positivt. Vi vet at langvarig sykefravær øker risikoen for å ikke komme tilbake i jobb, helt eller delvis, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Nedgangen i de lengste sykefraværene er på rundt 5 prosent.

Nedgang blant kvinner

Sykefraværet for kvinner er en del høyere enn for menn. I siste kvartal i fjor var sykefraværet for kvinner på 5,5 prosent, mens for menn var fraværet på 3,1 prosent.

– Selv om det er kvinner som har høyest fravær, ser vi at de også har størst nedgang, påpeker Skinnarland.

Fraværet for menn var stabilt (0,3 prosent nedgang), og gikk ned med 1,8 prosent for kvinner. Sykefraværet gikk ned for alle aldersgrupper bortsett fra aldersgruppen 25-35 år og 40-44 år.

Muskel og skjelettlidelser vanligste årsak til sykmelding

Influensasesongen påvirket ikke sykefraværet siste kvartal i fjor. Den vanligste diagnosen i Oslo er muskel- og skjelettlidelser, som står for nesten en av tre tapte dagsverk (31 prosent).

Deretter følger psykiske lidelser hvor vi ser en gradvis økning i andel de siste årene. I fjerde kvartal var nesten hver fjerde sykmelding en psykisk lidelse (23,3 prosent).

Størst økning i St. Hanshaugen

I bydel St. Hanshaugen er sykefraværet lavt, men likevel økte sykefraværet med nesten fem prosent siste kvartal i fjor.

Størst nedgang har bydel Ullern hvor sykefraværet nå er nesten fem prosent lavere enn samme periode i 2017.

Høyest sykefravær i Stovner bydel

Høyeste sykefravær har Stovner med 6,4 prosent fulgt av Søndre Nordstrand og Grorud med 6,0 prosent. Lavest sykefravær finner vi i Frogner med 3,2 prosent, og Ullern og Vestre Aker med 3,3 prosent.

Sykefraværet fordelt på næringer

Høyeste legemeldte sykefravær har ansatte i helse- og sosialtjenester med 6,3 prosent, etterfulgt av transport- og lagring med 5,6 prosent og forretningsmessig tjenesteyting på 4,5 prosent.

I sistnevnte næring finner vi blant annet renhold, frisør og vikarbransjen.

Lavest sykefravær finner vi blant annet i næringer som informasjon og kommunikasjon, samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting som har sykefravær under 3 prosent.

Endring i statistikken

  • Sykefraværsstatistikken utarbeides i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB).
  • Fra og med 4. kvartal 2018 er tallgrunnlaget for både for det legemeldte og egenmeldte fraværet endret, ettersom SSB og NAV ikke lenger korrigerer avtalte dagsverk for uttak av ferie.
  • Alle tidsseriene er korrigert tilbake i tid.

For mer informasjon om sykefraværsstatistikken for Oslo

Ta kontakt med NAV Oslos pressevakt på telefon 901 12 119.