Slik blir arbeidsmarkedet i Oslo i 2020

Flere av de store næringene i Oslo vil fortsette å vokse neste år, viser NAV Oslos nye prognose for arbeidsmarkedet. Det gir gode muligheter på arbeidsmarkedet for faglærte og personer med høyere utdanning.

– Dette er godt nytt for de som er på utkikk etter jobb. For mange vil arbeidsmarkedet i Oslo forbli bra det kommende året, med fortsatt lav arbeidsledighet. Mulighetene er gode for de som har fullført en høyere utdanning, eller har fagbrev for eksempel innen helse eller bygg og anlegg, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

NAV Oslo utarbeider hvert år en prognose over forventet sysselsetting og ledighetsutvikling i hovedstaden det kommende året. Neste års ledighetsprognose viser at vi forventer uendret arbeidsledighet sammenlignet med i fjor.

Laveste ledighet på mange år

Prognosen for 2020 viser at den forventede arbeidsledigheten i årsgjennomsnitt ikke har vært lavere siden 2008. 

I 2020 anslår NAV Oslo at ledigheten vil bli 10 000 personer i gjennomsnitt per måned, det vil si et årsgjennomsnitt på 2,5 prosent. Dette er på samme nivå som inneværende år.

– Oslo har for tiden et godt arbeidsmarked. Det betyr at det er flere ledige jobber enn vi har folk til å fylle dem, altså et underskudd på arbeidskraft med rett kompetanse. Det gjør at vi kan si at det er «arbeidssøkers marked», for de som har kvalifikasjoner som arbeidsgivere etterspør. Dette gjelder spesielt innenfor næringer som IT-bransjen, helsesektoren, eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting, forteller Skinnarland.

Bruttoledigheten, det vil si summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i snitt vil være på 11 900 personer eller 3 prosent av arbeidsstyrken i 2020.

Rapport om prognosen for arbeidsmarkedet i Oslo 2020 finner du under Relatert innhold til høyre.

Dette er næringene som vil vokse mest i 2020

NAV Oslo forventer at sysselsettingen i Oslo vil øke med ca. 10 900 personer det kommende året. Sysselsettingen vil øke innenfor alle de store næringene, med unntak av varehandelen og offentlig administrasjon som holder seg uendret. 

– Vi tror at den største næringen i Oslo, nemlig eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting, er næringen som vil vokse mest gjennom 2020 med rundt 4 700 personer. Dette tilsvarer en økning på 5 prosent, sier Skinnarland.

Denne næringen er bredt sammensatt. Her finner vi blant annet arkitekter, advokater, tekniske og økonomiske konsulenter, regnskapstjenester, bemanningsbyråer samt tjenester knyttet til eiendomsdrift som renhold, vakthold og kantine.

Fem store næringer sysselsetter to av tre ansatte. Disse er:

  1. Eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting
  2. Helse- og sosialtjenester
  3. Varehandel og reparasjon av motorvogner
  4. Offentlig administrasjon
  5. Informasjon og kommunikasjon

Basert på NAV Oslos beregninger var nær 300 000 personer ansatt i disse næringene i 2018. Dette innebærer at nesten to av tre sysselsatte i Oslo har sin arbeidsplass innenfor disse fem næringene. Med så mange ansatte har utviklingen i de fem største næringene stor påvirkningskraft på arbeidsmarkedet i Oslo. I 2020 forventer vi en total sysselsettingsvekst på ca. 8 000 personer i disse fem næringene. 

De to andre næringene der NAV Oslo forventer størst sysselsettingsvekst er informasjon og kommunikasjon, samt helse- og sosialtjenester. Disse forventes å vokse med rundt 2 200 og 1 100 personer, som gir en vekst på henholdsvis 5 og 1,5 prosent. Innen informasjon og kommunikasjon er det særlig IT-bedrifter som forventes å ha behov for å ansette flere. Selv om den prosentvise veksten innen helse- og sosialtjenester ikke er like høy som i enkelte andre bransjer, er det en stor næring som gjør at den faktiske veksten i antall ansatte blir betydelig.

Jobbmuligheter innen overnatting- og servering og varehandel 

Innenfor en annen stor næring, overnatting- og servering, forventer NAV Oslo en vekst på rundt 700 personer (3 prosent vekst) i 2020. Denne næringen sysselsetter drøyt 21 800 personer. 

 Selv om det forventes nullvekst innen varehandelen, kan også denne næringen tilby gode jobbmuligheter det kommende året. Denne næringen sysselsetter i overkant av 58 500 personer.

– Dette er en bransje med en viss utskifting, hvor det trolig vil lyses ut rundt 5 000 ledige stillinger i 2020, selv med nullvekst. I tillegg er det mange stillinger som ikke lyses ut. For veldig mange er deres første jobb innen varehandel. Denne bransjen fungerer dermed som en viktig døråpner inn i arbeidslivet, sier Skinnarland.  
 
Årsaken til at NAV Oslo ikke forventer økt sysselsetting i denne næringen er sammensatt. Det henger blant annet sammen med økt netthandel, mer selvbetjening i butikker og at virksomheter trolig velger å flytte ut av Oslo på grunn av høyere leiekostnader.

Råd til arbeidsledige

Direktøren i NAV Oslo gir følgende råd til de som er arbeidssøkere i løpet av året:

– Bruk nettverket ditt og vær åpen for alle muligheter, ikke vær kresen eller lås deg til en bransje eller til ett område, vær flyttbar, sier Sonja Skinnarland.

– Vær også forberedt på at jobbsøking kan ta tid. Det å søke jobb er i seg selv en fulltidsjobb. Flere arbeidsledige har søkt mange jobber og kan trenge hjelp til både søknad, CV og intervjuteknikk. Dette er noe NAV kan bistå med.

Gi folk en sjanse selv om CV-en ikke er perfekt

Skinnarland oppfordrer arbeidsgivere i Oslo til å ta samfunnsansvar sammen med NAV, og samarbeide om å inkludere de som står utenfor arbeidsmarkedet av ulike grunner. 

– NAV i Oslo har ikke jobbene, det har arbeidsgiverne. Vi er derfor avhengig av å samarbeide, slik at vi kan hjelpe de som ikke når opp i ordinære ansettelsesprosesser. Det kan være mange årsaker til at folk står uten jobb, for eksempel helseproblemer, språkvansker eller at de ikke har fullført skolegangen av ulike grunner. De trenger hjelp til å vise at de får til, sier Skinnarland. 

NAV har en rekke virkemidler og støtteordninger som kan være aktuelle for arbeidsgivere som vil samarbeide med NAV for eksempel lønnstilskudd, mentor eller inkluderingstilskudd. Dette vurderes ut fra behov, og med mål om ansettelse.

– Kanskje du som arbeidsgiver kan gi en av de som står et stykke unna arbeidsmarkedet en sjanse? Det kan være mange grunner til at CV-en ikke er perfekt, men alle fortjener å få en mulighet til å vise hva de er gode for, sier Skinnarland avslutningsvis.

Er du arbeidsgiver og ønsker å rekruttere og inkludere? NAV Oslo bistår.
 

Direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo
Direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo