Hvert år lager NAV Oslo en prognose over forventet sysselsetting og ledighet i hovedstaden kommende år. Årets ferske prognose viser at vi forventer stabil ledighet sammenlignet med i fjor.

– Dette er gode nyheter for de som er på jakt etter jobb. For mange vil arbeidsmarkedet i Oslo være godt kommende året, med fortsatt lav arbeidsledighet. Mulighetene vil være særlig gode for de som har fullført en høyere utdanning eller har fagbrev, for eksempel innen helse eller bygg og anlegg, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

– Jeg ønsker samtidig å appellere til arbeidsgiverne i Oslo om å gi folk som mangler en perfekt CV en jobbmulighet. Sammen kan vi bidra til å inkludere flere i arbeidslivet, sier Skinnarland.

Laveste ledighet siden 2008

Den nye prognosen viser at forventet arbeidsledighet i årsgjennomsnitt ikke har vært så lav siden 2008.

NAV Oslo anslår at ledigheten i gjennomsnitt per måned vil bli 10 000 personer i 2019, det vil si et årsgjennomsnitt på 2,6 prosent, mot et årsgjennomsnitt på 2,7 prosent i fjor.

8 000 nye personer inn i arbeidsmarkedet

NAV Oslo forventer at sysselsettingen i Oslo vil øke med ca. 8 000 personer det kommende året.

I hovedstaden har disse fem næringene flest sysselsatte:

Eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting, helse- og sosialtjenester, varehandel og reparasjon av motorvogner, offentlig administrasjon og informasjon og kommunikasjon.

Basert på NAV Oslos beregninger var rundt 300 000 antall personer ansatt i disse næringene i fjor. Det betyr at nær to av tre sysselsatte har sin arbeidsplass innenfor disse næringene.

Dette er næringene som vil vokse mest i 2019

Utviklingen i de store næringene påvirker arbeidsmarkedet i Oslo i stor grad, siden de har så mange ansatte.

NAV Oslo forventer en økning i sysselsettingen innenfor alle de store næringene, med unntak av varehandel som holder seg stabil.

– Den største næringen, eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting, er næringen vi tror vil vokse mest gjennom året med rundt 4 400 personer, som tilsvarer en økning på 5 prosent, sier Skinnarland.

Innen denne næringen finner vi blant annet arkitekter, advokater, tekniske og økonomiske konsulenter, regnskapstjenester, bemanningsbyråer, og tjenester knyttet til eiendomsdrift som renhold, vakthold og kantine.

De to andre næringene NAV Oslo forventer størst sysselsettingsvekst i, er innen overnatting- og serveringsvirksomheter samt informasjon og kommunikasjon. Disse forventes å vokse med henholdsvis 5 og 4 prosent vekst, det vil si rundt 1 100 og 1 600 personer. For sistnevnte næring er det særlig it-bedrifter som forventes å ha behov for å ansette flere.

Også behov innen helse- og sosialtjenester og varehandel

Innenfor Oslos nest største næring, helse og sosialtjenester, viser den nye prognosen at NAV Oslo forventer en vekst på rundt 1 100 personer (1,5 prosent vekst).

Innen varehandel vil det også være gode jobbmuligheter, selv om NAV Oslo ikke forventer at denne næringen skal vokse det kommende året.– Dette er en bransje hvor mange skifter jobb, og vi kan forvente over 5 000 utlyste ledige stillinger i det kommende året. I tillegg kommer mange stillinger som ikke lyses ut, sier Skinnarland.

Årsaken til at NAV Oslo ikke forventer økt sysselsetting i denne næringen, skyldes økt netthandel, mer selvbetjening i butikker og at virksomheter flytter ut av Oslo på grunn av høyere leiekostnader.

Råd til arbeidsledige

Direktøren i NAV Oslo gir følgende råd til de som er arbeidssøkere i løpet av året:

  • Bruk nettverket ditt og vær åpen for alle muligheter, ikke vær kresen eller lås deg til en bransje eller til ett område, vær flyttbar 
  • Vær forberedt på at jobbsøking kan ta tid. Det å søke jobb er i seg selv en fulltidsjobb. 
  • Mange arbeidsledige har søkt mange jobber og kan trenge hjelp til både søknad, CV og intervjuteknikk. Dette er noe NAV kan bistå med. 
  • Formell kompetanse er en døråpner inn i arbeidslivet

Gi folk en sjanse selv om CV-en ikke er perfekt 

Skinnarland oppfordrer også arbeidsgiverne i Oslo om å bidra i regjeringens Inkluderingsdugnad som ble lansert i fjor. Dugnaden handler om å inkludere de som er et stykke unna jobb inn i arbeidslivet. Både det offentlige og arbeidslivet er involvert og har et ansvar her. 

– Kanskje du som arbeidsgiver kan gi en av de 10 000 arbeidsledige en sjanse, selv om cv-en ikke er perfekt? Det kan jo være mange grunner til det, men alle fortjener å bli sett og hørt og få en mulighet til å vise hva de er god for, sier Skinnarland.

NAV i Oslo samarbeider tett med flere arbeidsgivere om inkludering i arbeidslivet. NAV har også en rekke virkemidler og støtteordninger som kan være aktuelle for arbeidsgivere som vil ta imot folk som sliter på arbeidsmarkedet, som for eksempel lønnstilskudd, mentor eller inkluderingstilskudd. Dette vurderes ut fra behov, og med mål om ansettelse. 

Ønsker fast ansettelse av 30 unge i samarbeid med NAV

En virksomhet som ønsker å ansette flere i året som kommer, er bilselskapet Møller Medvind, eid av Møller-familien.Firmaet har det siste året etablert et unikt og forpliktende samarbeid med NAV i Oslo, der de kvalifiserer unge som står et stykke unna arbeidslivet. Målet er fast jobb innen bilpleie. Siden våren 2018 har firmaet tatt inn 20 ungdommer via NAV. Tre har til nå fått fast jobb, og flere er på god vei. Firmaet har som mål å ansette 30 unge i faste heltidsstillinger innen utgaven av 2019.Firmaet har også etablert en mentorordning utenfor arbeidstid, der alle ansatte kan være mentorer. De ser at dette er et suksesskriterium for at ungdommene skal lykkes i veien mot fast ansettelse.– Det er fantastisk å se at det ikke skal så mye til før ungdommene tar store steg, både på jobb og i eget liv. Samtidig krever det langt mer av oss som selskap når målet er faste ansettelser, sammenlignet med vanlig arbeidstrening, sier Mari Schage Førde. Hun er både eier i Møller-familien, arbeidende styreleder i Møller Medvind og daglig leder i Møller Signatur. Firmaet jobber også for å få til et fagbrev innenfor kosmetisk bilpleie.

Schage Førde ønsker at de som bedrift bidrar til varig inkludering av unge i arbeidslivet. Hun oppfordrer andre arbeidsgivere til å gjøre det samme som dem.

– Det er ikke bare berikende for ungdommene våre, men også for oss som selskap. Å få lov til å jobbe så tett med mennesker som tross ung alder har en livserfaring som på mange måter gjør de unike, gjør også noe med oss som selskap. Det tette og gode samarbeid med NAV i Oslo muliggjør dette, sier hun.

Direktør i NAV Oslo hilser samarbeid med arbeidsgivere som Møller Medvind velkommen.

– Det som er unikt her er at Møller Medvind er så tydelige på at målet er fast ansettelse av de unge i hele stillinger, og at de både gir dem opplæring og oppfølging underveis, sier Skinnarland.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.

Møller Medvind

Mari Schage Førde i Møller Medvind ønsker å gi fast ansettelse av unge.