– Jeg er glad for å se at maitallene viser at ledigheten har sunket med 9 680 personer sammenlignet med april, og at flere går fra helt ledig til delvis ledig og så over i fullt arbeid. Bevegelsen fra helt til delvis ledig avspeiler at samfunnet og bedriftene åpner igjen, og vi håper å se mer av denne utviklingen og at så mange som mulig kommer helt tilbake i arbeid igjen, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. 

Oslo har høyest ledighet i landet med 8,6 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for landet er 6,4 prosent.

Går fra helt til delvis ledige

At 8,6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, tilsvarer 34 121 personer. Tallene for delvis ledige er 6,4 prosent, det vil si 25 394 personer. Andelen arbeidssøkere på tiltak holder seg stabil på 0,5 prosent, det vil si 1 915 personer. 

Alt i alt er 61 430 personer enten helt eller delvis ledige, eller på tiltak i regi av NAV Oslo. 

Tilsvarende tall for april var 71 265.

I mai 2019 var 2,5 av arbeidsstyrken helt ledig, det vil si at antallet helt ledige har økt med 24 548 personer sammenlignet med samme tid i fjor. 

– Vi regner med at hovedstaden vil ha en høyere ledighet i hele 2020. Vår oppgave er å hjelpe alle de som nettopp har mistet jobben sin for å forebygge at de blir ledige over lengre tid, samt bistå de som står lengre unna arbeidslivet slik at også blir inkludert i arbeidslivet. Det er mange dyktige personer registrert som ledige hos oss, og som kan starte i nye jobber der det er behov, sier Skinnarland.  

NAV Oslos prioritering er også å hjelpe samfunnskritiske virksomheter i Oslo som trenger rekrutteringshjelp fremover. 

Tre yrkesgrupper fortsatt hardest rammet 

Maitallene viser at det fortsatt er flest helt ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 7 849 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 4 694 personer og butikk- og salgsarbeid med 4 172 personer. 

Til sammen utgjør disse tre yrkesgruppene om lag halvparten av de helt ledige i Oslo: 

  • Reiseliv og transport: Antall helt ledige har sunket med 3 653 personer den siste måneden, mens delvis ledige har økt med 2 263 personer. 
  • Serviceyrker og annet arbeid: Antall helt ledige hatt en nedgang på 2 753 personer, mens delvis ledige har økt med 1 170 personer. 
  • Butikk- og salgsarbeid: Antall helt ledige har hatt en nedgang på 2 230 personer, mens delvis ledige har økt med 512 personer. 

Hvis du er arbeidsledig og trenger hjelp fra NAV i Oslo kan du få god hjelp og oppfølging digitalt. Det meste kan gjøres uten å møtes fysisk på NAV-kontoret, som å registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger, søke om sosialstønad, registrere CV og jobbsøkerprofil på arbeidsplassen.no eller ha dialog med NAV-veilederne om jobbmuligheter og kompetanseheving.

NAV-kontorene i Oslo holder åpent, men har tilpasset åpningstidene sine for ad-hoc møter for å forebygge smittefare.

Unge under 30 år hardest rammet 

Tallene for mai viser at det er høyest ledighet for de mellom 20-24 år, med 11,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er særlig menn i denne aldersgruppen som er rammet, med en ledighet på 12,4 prosent. 

Sammenlignet med april ser vi at det er aldersgruppene under 30 år som har hatt den største prosentvise nedgangen i helt ledige (-36 prosent), og da særlig kvinner under 30 år (-40 prosent), som tilsvarer litt over 3 400 personer. 

Unge under 30 år er aldersgruppen som har opplevd den høyeste ledigheten i Oslo i forbindelse med koronapandemien. 

– Det er positivt at ledigheten synker blant de unge, men vi er fortsatt bekymret for de mange unge som er helt arbeidsledige. Å bidra til at de unge får plass i fremtidens arbeidsmarked blir både NAV og skolenes viktigste oppgave fremover, og vi i NAV må også samarbeide med ulike arbeidsgivere for å få til dette. Sammen må vi bidra for at unge får fotfeste i arbeidslivet, sier Skinnarland.

Det stramme arbeidsmarkedet gjør også at mange unge mister muligheten for sommerjobb i år. Da mister de også nyttig erfaring i arbeidslivet og referanse fra en arbeidsgiver som kan gi flere jobbmuligheter andre steder senere. 

– NAV Oslo oppfordrer derfor arbeidsgivere til å være litt ekstra rause i år, om de har mulighet, og tilby unge en sommerjobb. Vi har opprettet en egen sommerjobbtelefon for arbeidsgivere, slik at de kan ta kontakt med oss og få hjelp til å finne gode sommerjobbkandidater, sier Skinnarland. 

Høyest ledighet i Gamle Oslo

I forbindelse med koronasituasjonen opplever alle bydelene i Oslo at ledigheten har økt kraftig. Sammenlignet med april har alle bydelene nedgang i antall helt ledige og en økning i antall delvis ledige.

Ledigheten er nå høyest i bydel Gamle Oslo hvor 10,6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, fulgt av bydel Stovner med 10,3 prosent og Alna med 10,0 prosent.

Vestre og Nordre Aker er bydelene med lavest arbeidsledighet, med henholdsvis 5,4 og 5,5 prosent av arbeidsstyrken. 

Bydelen med høyest andel delvis ledige er St. Hanshaugen med 7,2 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Gamle Oslo, Grünerløkka og Frogner med alle 7,1 prosent av arbeidsstyrken.

Bydelen med færrest delvis ledige er Nordre Aker, med 4,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Ledigheten blant kvinner og menn

  • De nye tallene viser at antall helt ledige er 8,0 prosent for kvinner, det vil si totalt 15 275 personer. Tilsvarende er 9,2 prosent av mennene helt ledige, totalt 18 846 personer. 
  • Tilsvarende tall for delvis ledige er 6,4 prosent og 12 299 kvinner, og 6,4 prosent og 13 095 menn. 

Råd til permitterte 

Det er fortsatt mange tusen som er permittert i Oslo, og venter på å komme tilbake til arbeidsgiveren sin. Noen av dem vil også oppleve å ikke ha en jobb å gå tilbake til. 

– Jeg oppfordrer derfor de som er permittert til å holde kontakt med arbeidsgiveren sin, slik at de følger med på mulighetene for å komme tilbake til jobben sin eller ei. Mister du jobben, eller står i fare for å gjøre det, gi beskjed til NAV via Ditt NAV på nav.no. NAV-kontorenes hovedprioritet fremover er å hjelpe de som er blitt helt arbeidsledige slik at de kommer i jobb igjen, sier Skinnarland. 

Permitterte og arbeidsledige som venter på å få behandlet søknaden sin om dagpenger kan søke om forskuddsutbetaling. NAV utbetaler forskuddet for én måned av gangen. Det betyr at folk må søke på nytt dersom de ønsker forskudd for en måned til, og tidligst én måned etter siste søknad.  

NAV Oslo oppfordrer også de som er blitt permittert, samt de som er ledige uten arbeidsgiver, om å registrere CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no. Det gjør at de raskt kan bli funnet av arbeidsgivere som leter etter flere hender, og det gjør det lettere for NAV som bistår de samfunnskritiske virksomhetene i å finne nye medarbeidere. 

Det er vedtatt lønnskompensasjon for dag 3-20 i permitteringsperioden, som skal være på plass i midten av juni. NAV vil få informasjon fra arbeidsgiverne om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha, slik at den enkelte slipper å søke NAV om dette.   

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.