Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 5,0 og 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,8 og 3,0 prosent. 

Ledighetstall for bydelene 

Samtlige bydeler i Oslo har en nedgang i antall helt ledige siste uken. Selv om noen bydeler har en marginal økning i antall delvis ledige er det totalt en nedgang i antall helt og delvis ledige for samtlige bydeler.

Her er nøkkeltall for siste ukes ledighetstall:  

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 6,6 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Stovner og Alna med henholdsvis 6,4 og 6,1 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand, med henholdsvis 3,2, 3,2 og 3,5 prosent. 
  • Bydel Gamle Oslo, Grünerløkka, Grorud og Søndre Nordstrand har høyest delvis ledighet, alle med 3,9 prosent. 
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre, Vestre Aker og Ullern med henholdsvis 2,4, 2,7 og 2,7 prosent.

Se flere hovedtall for Oslo siste uke (pdf).

Permitterte i Oslo

Av de 33 994 helt og delvis ledige er 15 147 permitterte i Oslo, noe som tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 870 personer sammenlignet med forrige uke. 6 066 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 9 060 av de permitterte er registrert som delvis ledig. 

Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 4 434 personer. Deretter følger serviceyrker og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 1 901 og 1 610. Permitterte i disse tre yrkesgruppene utgjør over halvparten av alle permitterte i Oslo.

Grorud er bydelen med størst andel permitterte med 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Stovner med 4,4 prosent. Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 2,5 prosent. 

- Trenden vi har sett siden ledighetstoppen i april fortsetter, og den siste uken har ledigheten gått ned for både helt og delvis ledige. Av de nær 34 000 helt og delvis ledige i Oslo er rundt 15 000 permitterte. Med høy ledighet og stor konkurranse om ledige stillinger kan det være gull verdt å benytte permitteringsperioden til kompetanseheving. Det kan øke mulighetene dine i arbeidsmarkedet, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Se flere hovedtall for permitterte siste uke (pdf).

Utdanningsmuligheter for permitterte og arbeidsledige

Regjeringen har åpnet for at ledige og permitterte kan ta utdanning og øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger i hele 2020. Læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler for å tilby gratis utdanning gjennom ulike nettbaserte kurs. Utdanning.no har en egen oversikt over nettbaserte tilbud, hvor du kan finne utdanningstilbud som tilbys nasjonalt, eller søke opp tilbud fra lokale institusjoner og tilbydere.

Over 79 000 personer har fått utbetalt dagpenger eller lønnskompensasjon i Oslo Fra den 9. mars er det betalt ut over 4,8 milliarder kroner i dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo. Dagpenger, både forskudd og ordinære dagpenger, beløper seg til rundt 3,7 milliarder. Utbetaling av lønnskompensasjon utgjør så langt i overkant av 1,1 milliarder kroner.

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119