Ved utgangen av august er 5,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt arbeidsledige, og 3,5 prosent er delvis ledige. 

Det vil si at 22 637 personer nå er helt ledige, mens 13 915 personer er delvis ledige.  – Det er godt å se at ledigheten fortsetter å gå ned i Oslo også i august. Ledigheten er nær halvert siden april, da ledigheten var på sitt høyeste med over 70 000 ledige. Men fortsatt er svært mange mennesker helt eller delvis ledige i Oslo, og vi må regne med et høyere ledighetsnivå enn normalt en god stund fremover, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. Til sammenligning, i august i fjor var 10 427 helt ledige og 2 792 var delvis ledige.

– Vår hovedoppgave fremover er å hjelpe alle de som har mistet jobben sin for å forebygge at de blir ledige over lengre tid, samt hjelpe de som står lengre unna arbeidslivet slik at også de blir inkludert. Det er mange dyktige personer registrert som ledige hos oss, og som kan starte i nye jobber der det er behov, sier Skinnarland.  

Tre yrkesgrupper fortsatt hardest rammet 

Under hele koronapandemien har Oslo vært fylket med den høyeste ledigheten i landet, både når det gjelder helt ledige og delvis ledige. Det samme ser vi i august, da ledigheten for landet er på 4,3 prosent for de helt ledige og 3,0 prosent for de delvis ledige. 

Det er særlig noen bransjer som har pekt seg ut, og augusttallene bekrefter dette:  Det er fortsatt flest helt ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 4 126 personer, fulgt av serviceyrker og annet arbeid med 2 807 personer og butikk- og salgsarbeid med 2 488 personer. 

Til sammen utgjør disse tre yrkesgruppene om lag 9 421 (42 prosent) av de helt ledige i Oslo. Sammenlignet med julitallene ser vi at: 

  • Reiseliv og transport: Antall helt ledige har sunket med 643 personer, mens delvis ledige har økt med 112 personer. 
  • Serviceyrker og annet arbeid: Antall helt ledige hatt en nedgang på 634 personer, mens delvis ledige har økt med 148 personer. 
  • Butikk- og salgsarbeid: Antall helt ledige har hatt en nedgang på 423 personer, mens delvis ledige har sunket med 128 personer. 

Fra og med 20. april ble det åpnet for å kombinere dagpenger og utdanning/opplæring, uten å måtte søke NAV om å beholde dagpengene under utdanning.  – Det gir folk gode muligheter for kompetanseheving, og på denne måten kan den enkelte styrke sine muligheter på arbeidsmarkedet, sier Skinnarland.

Ordningen gjelder ut 2020, men gjelder ikke for personer som mottar støtte fra Lånekassen. Mer om ordningen med utdanning/opprlæring kan du lese hos kompetansenorge.no

Slik er ledigheten i bydelene i Oslo

Siste måneds ledighetstall viser at nesten samtlige bydeler har en nedgang i antall helt ledige sammenlignet med forrige måned med unntak av Alna som har en liten økning. Alna har også en kraftig økning i antall delvis ledige (322 personer) og er dermed eneste bydelen som har en økning totalt i helt og delvis ledige sammenlignet med forrige måned. 

Infografikk (bilde) over helt og delvis ledige i Oslo (pdf)

Her er noen nøkkeltall:

  • Høyest ledighet finner vi nå i bydel Stovner hvor 7,4 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Søndre Nordstrand og Alna med henholdsvis 7,2 og 6,9 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand, med henholdsvis 3,8, 3,8 og 4,1 prosent. 
  • Bydel Grünerløkka og Alna har høyest delvis ledighet med 4,0 prosent. Deretter følger St. Hanshaugen og Grorud med 3,9 prosent.
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern, med henholdsvis 2,5, 2,6 og 2,8 prosent.

Se flere tall for Oslo: 

Størst ledighet blant menn mellom 20-24 år 

Sammenlignet med juli måned er det en nedgang i antall helt ledige for samtlige aldersgrupper, mens det kun er en nedgang i antall delvis ledige for de som er under 30 år. 

Ved utgangen av august er 12 255 menn og 10 382 kvinner helt arbeidsledige. Det utgjør henholdsvis 6,0 og 5,4 prosent av arbeidsstyrken. 

For de som er helt arbeidsledige er ledigheten høyest for menn i alderen 20-24 år (7,7 prosent), og lavest for kvinner i under 19 år (2,6 prosent).

Augusttallene viser at 7 397 menn og 6 518 kvinner er delvis ledige. Det utgjør henholdsvis 3,6 og 3,4 prosent av arbeidsstyrken. 

For de som er delvis arbeidsledige er ledigheten høyest for menn i alderen 40-49 år (4,1 prosent), og lavest for menn under 19 år (0,5 prosent).

– Til tross for at de unge har en nedgang i både helt og delvis ledige er det fortsatt i underkant av 10 000 helt eller delvis ledige under 30 år. Vi er bekymret for de mange unge som fortsatt er helt arbeidsledige. Å bidra til at de unge får plass i fremtidens arbeidsmarked blir både NAV og skolenes viktigste oppgave fremover, og vi i NAV må også samarbeide med ulike arbeidsgivere for å få til dette. Sammen må vi bidra for at unge får fotfeste i arbeidslivet, sier Skinnarland.

Hvis du er arbeidsledig og trenger hjelp fra NAV i Oslo kan du få god hjelp og oppfølging. Det meste kan gjøres via nav.no uten å møtes fysisk på NAV-kontoret, som å registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger, søke om sosialstønad, eller ha dialog med NAV-veilederne om jobbmuligheter og kompetanseheving. På arbeidsplassen.no kan du registrere CV og jobbsøkerprofil slik at arbeidsgivere enkelt finner deg

Over 78 000 personer har fått utbetalt dagpenger eller lønnskompensasjon i Oslo

Fra den 9. mars er det betalt ut nær 4,5 milliarder kroner i dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo. Dagpenger, både forskudd og ordinære dagpenger, beløper seg til nesten 3,4 milliarder. Utbetaling av lønnskompensasjon utgjør seg så langt 1,1 milliarder kroner. 

I påvente av behandling av dagpengesøknad, kan du søke om forskudd på dagpenger. 

Dersom du venter på å få utbetalt lønnskompensasjon som følge av permittering, be arbeidsgiveren din melde inn opplysninger på nav.no. Dette kan arbeidsgiver først gjøre etter at du har vært permittert i 20 dager. Så snart NAV får nødvendig opplysninger fra arbeidsgiver, utbetaler NAV lønnskompensasjon. Hvis arbeidsgiveren din ikke gir NAV de nødvendige opplysningene eller er konkurs, kan du nå selv søke om lønnskompensasjon fra NAV. 

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119