Over 30 000 helt og delvis ledige i Oslo i oktober

Ledighetstallene for oktober viser at totalt 30 686 personer er registrert som helt eller delvis ledige i hovedstaden. Siste måned har antall helt ledige sunket med 1 031 personer, mens delvis ledige har sunket med 1 203 personer. 

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 4,7 og 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,5 og 2,6 prosent.

I hovedstaden er 18 541 personer helt ledige, mens 12 145 personer er delvis ledige. 

– Ledigheten i Oslo fortsetter å gå nedover også i oktober og det er vi glade for, men vi ser at det nedgangen ikke går like raskt som tidligere. Vi må belage oss på en fortsatt høy ledighet, og at arbeidsmarkedet i Oslo også fremover vil bli påvirket av koronasituasjonen med fare for at bedrifter må permittere eller si opp ansatte. Ledige og permitterte bør bruke tiden godt og orientere seg i arbeidsmarkedet eller øke kompetansen sin, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Nær en av fire ledige er under 30 år 

Totalt er 7 456 helt eller delvis ledige unge under 30 år. 

– Til tross for at de unge har en nedgang i ledigheten også i oktober ser vi at nær en av fire er helt eller delvis ledig under 30 år. Det er bekymringsfullt. Å bidra til at de unge får plass i arbeidsmarked nå og fremover blir både NAV og skolenes viktigste oppgave, og vi i NAV må også samarbeide med ulike arbeidsgivere for å bidra til at unge får fotfeste i arbeidslivet, sier Skinnarland. 

Nøkkeltall for helt og delvis ledige:

 • Ved utgangen av september er 10 420 menn og 8 121 kvinner helt arbeidsledige (5,1 og 4,2 prosent av arbeidsstyrken). 
 • For de delvis ledige er tilsvarende tall for menn og kvinner henholdsvis 6 395 og 5 750 (3,1 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken).
 • Sammenlignet med september måned er det en nedgang i antall helt ledige og delvis ledige for samtlige aldersgrupper. 
 • For de som er helt arbeidsledige er ledigheten høyest for menn i alderen 20-24 år (6,2 prosent), og lavest for kvinner i under 19 år (1,8 prosent). 
 • For de som er delvis arbeidsledige er ledigheten høyest for kvinner i alderen 40-49 år og menn i alderen 50-59 år (3,7 prosent), og lavest for kvinner under 19 år (0,4 prosent).
 • Hovedtall for helt ledige i Oslo siste måned (pdf)
 • Hovedtall for delvis ledige i Oslo siste måned (pdf)

– Permitterte i Oslo bør vurdere å søke nye jobber eller ta mer utdanning

Av de helt og delvis ledige er 11 108 permitterte i Oslo (2,8 prosent av arbeidsstyrken). Dette er en nedgang på 1 914 personer sammenlignet med forrige måned. 4 857 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 6 247 av de permitterte er registrert som delvis ledig. 

– Mer enn en av tre av de helt og delvis ledige i Oslo er permittert fra sin nåværende arbeidsgiver. Det er absolutt en risiko for at ikke alle som er permittert vil ha en arbeidsgiver å gå tilbake til. Hvis du er permittert bør du stille deg selv spørsmålet: Er det realistisk at jeg kommer tilbake til min nåværende jobb? Er svaret nei bør du bruke tiden godt og fylle på med utdanning eller søke på nye jobber, råder Skinnarland. 

Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 419 personer. Deretter følger serviceyrker, butikk- og salgsarbeid og kontorarbeid med henholdsvis 1 426, 1 074og 1 062. Permitterte i disse fire yrkesgruppene utgjør over 60 prosent av alle permitterte i Oslo.

Grorud er bydelen med størst andel permitterte med 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Stovner, Frogner og Gamle Oslo med 3,2 prosent. Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 1,9 prosent. 

Ny satsing: Ledige og permitterte i Oslo får fullføre videregående skole gratis  

Hvis du som arbeidsledig eller permittert ikke har fullført videregående opplæring kan du nå få muligheten, via den nasjonale satsingen Utdanningsløftet. Satsingen skal føre til at flere fullfører videregående opplæring blant de som ikke lenger har skolerett. Det er Utdanningsetaten i Oslo kommune som har ansvar for satsingen i hovedstaden, og tilbudet er gratis.

– Å ha fullført videregående skole med oppnådd studiekompetanse eller fagbrev er nøkkelen til å få innpass i arbeidslivet, og vi anbefaler alle som ikke har fullført videregående skole til å benytte seg av muligheten, sier Skinnarland.

NAV-kontorene i Oslo har tatt kontakt med mange aktuelle kandidater, og har informert og anbefalt tilbudet. 

– Dette er en gavepakke til ledige og permitterte, og gjør dem mer rustet på arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere med mange permitterte, eller som planlegger nedbemanning, kan også tipse sine ansatte om denne muligheten, råder Skinnarland.

Ledige og permitterte har også flere utdanningsmuligheter. Læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler for å tilby gratis utdanning gjennom ulike nettbaserte kurs for permitterte og arbeidsledige (utdanning.no).

Regjeringen åpnet i sommer for at ledige og permitterte kan øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger i hele 2020, og har også foreslått å forlenge ordningen frem til juli 2021.

Fortsatt flest ledige innen reiseliv og transport

Under hele koronapandemien har Oslo vært fylket med den høyeste ledigheten i landet, både når det gjelder helt ledige og delvis ledige. 

Det er særlig noen bransjer som har pekt seg ut i Oslo, og oktobertallene bekrefter dette: 

Det er fortsatt flest helt ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 542 personer, fulgt av serviceyrker og annet arbeid med 2 278 personer og butikk- og salgsarbeid med 2 012 personer. 

Til sammen utgjør disse tre yrkesgruppene 7 832 (42 prosent) av de helt ledige i Oslo. Sammenlignet med septembertallene ser vi at: 

 • Reiseliv og transport: Antall helt ledige har sunket med 172 personer, mens delvis ledige har sunket med 326 personer. 
 • Serviceyrker og annet arbeid: Antall helt ledige hatt en nedgang på 152 personer, mens delvis ledige har sunket med 140 personer. 
 • Butikk- og salgsarbeid: Antall helt ledige har hatt en nedgang på 162 personer, mens delvis ledige har sunket med 132 personer. 

Slik er ledigheten i bydelene i Oslo

Siste måneds ledighetstall viser at samtlige bydeler har hatt en nedgang i antall ledige sammenlignet med forrige måned, både i antall helt ledige og antall delvis ledige. 

Her er noen nøkkeltall:

 • Høyest ledighet finner vi nå i bydel Søndre Nordstrand hvor 6,2 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Stovner og Alna med henholdsvis 6,1 og 5,8 prosent. 
 • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre og Vestre Aker med henholdsvis 2,8 og 2,9 prosent. 
 • Bydel Alna har høyest delvis ledighet med 3,6 prosent. Deretter følger Gamle Oslo og Søndre Nordstrand med henholdsvis 3,5 og 3,4 prosent.
 • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker, Ullern og Vestre Aker med henholdsvis 2,2, 2,4 og 2,5 prosent.
 • Se infografikk (bilde) nederst i artikkelen. 

Benytt nav.no 

Hvis du er arbeidsledig og trenger hjelp fra NAV i Oslo kan du få god hjelp og oppfølging. Det meste kan gjøres via nav.no uten å møtes fysisk på NAV-kontoret, som å registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger, søke om sosialstønad, eller ha dialog med NAV-veilederne om jobbmuligheter og kompetanseheving.

Mange NAV-ansatte i Oslo jobber fra hjemmekontor og følger opp brukerne digitalt. Publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo holder åpent for nødvendige ad-hoc-møter. 

– Grunnet nåværende smittesituasjon i Oslo og de skjerpede tiltakene oppfordrer vi alle til å bruke nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene. Dersom du velger å besøke ett av våre publikumsmottak, ber vi om at du viser hensyn og holder god avstand både til andre besøkende og medarbeiderne som jobber der, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. 

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119

Infografikken viser helt og delvis ledige i Oslo per oktober 2020
Infografikken viser helt og delvis ledige i Oslo per oktober 2020