– Det er gledelig at ledigheten fortsetter å synke i Oslo, og at flere og flere kommer helt eller delvis tilbake i jobb. Vi ser at nedgangen for de helt ledige fortsetter å synke innen yrkesgruppene reiseliv og transport, serviceyrker og butikk- og salgsarbeid som har vært blant de hardest rammede gruppene, sier direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo. 

Utviklingen for de helt ledige

Helt ledige i Oslo har hatt en nedgang på 2 158 personer siste uken og utgjør nå 30 042 personer. Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt arbeidsledige med 7,6 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for landet er på 5,7 prosent. 

Aldersgruppen med høyest ledighet er de mellom 20-24 år med 9,6 prosent, men også denne gruppen opplever en nedgang siste uken på 256 personer. Lavest ledighet har de som er 19 år og under med 4,0 prosent, fulgt av de som er 60 år og over med 4,9 prosent. 

– Vi har fortsatt en langt høyere ledighet enn før koronapandemien, men det går riktig vei. Det er gledelig at nedgangen i ledigheten også kommer de unge til gode, da de under 30 år særlig ble rammet i Oslo da virksomhetene måtte permittere på grunn av koronaviruset, sier Skinnarland. 

Det er fortsatt flest helt ledige i yrkesgruppen reiseliv og transport med 6 620 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 4 113 personer, og butikk- og salgsarbeid med 3 561 personer. Den siste uken har antallet helt ledige falt i disse gruppene, med henholdsvis 604, 271 og 273 personer. 

Utviklingen for de delvis ledige

Delvis ledige i Oslo har sunket med 1 047 personer siste uken, og utgjør nå 23 872 personer. Oslo er fylket med den nest høyeste andelen av delvis arbeidsledige, med 6,0 prosent av arbeidsstyrken. 

Fleste delvis ledige finner vi innen reiseliv og transport med 4 194 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 3 837 og 3 239 delvis ledige.  

Samtlige yrkesgrupper har en nedgang i antall delvis ledige med unntak av nettopp reiseliv og transport som har en økning på 16 personer. 

Lønnskompensasjonsordningen for permitterte 

Ordningen som skal sikre permitterte lønn den første perioden av permitteringen (dag 3-20) er nå på plass.

Informasjon om ordningen finnes på nav.no:

Telefonen har nummer 407 66 901 og er åpen på hverdager fra klokka 08.00 til klokken 15.00.

Over 54 000 personer har fått utbetalt dagpenger 

Siden midten av mars har antallet dagpengemottakere økt kraftig i Oslo. Så langt i år fra uke 11 til og med uke 22 har det blitt utbetalt 1 454 millioner kroner i dagpenger i Oslo. Av disse er 594 millioner utbetalt på forskudd.

I alt har 54 518 personer fått utbetalt dagpenger. 

Hvordan er ledigheten fordelt i bydelene i Oslo?

Ledigheten er lavest i bydelene Nordre og Vestre Aker, hvor begge har en ledighet på 4,9 prosent av arbeidsstyrken. 

Høyest ledighet finner vi i bydel Gamle Oslo hvor 9,4 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, deretter følger bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand med henholdsvis 9,0, 8,9 og 8,7 prosent.

Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre og Vestre Aker, med henholdsvis 4,4 og 4,7 prosent. Størst delvis ledighet er det i bydelen St. Hanshaugen, med 6,9 prosent. 

Ledighet og kjønn

Ledigheten er høyest for menn i alderen 20-24 år (11 prosent), og lavest for kvinner som er 19 år og yngre (3,6 prosent) når det gjelder helt ledige.  Ledigheten er høyest for kvinner mellom 20-24 år (7,3 prosent), og lavest for menn som er 19 år og yngre (1,3 prosent) når det gjelder delvis ledige. 

Oppfordrer permitterte og ledige til å registrere seg på arbeidsplassen.no

NAV Oslo oppfordrer de som er blitt permittert, samt de som er ledige uten arbeidsgiver, om å registrere CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no. Det gjør at de raskt kan bli funnet av arbeidsgivere som leter etter flere hender, og det gjør det lettere for NAV som bistår de samfunnskritiske virksomhetene i å finne nye medarbeidere.

– Jeg oppfordrer også de som er permittert til å holde kontakt med arbeidsgiveren sin, slik at de følger med på mulighetene for å komme tilbake til jobben sin eller ei. Mister du jobben, eller står i fare for å gjøre det, gi beskjed til NAV via Ditt NAV på nav.no. NAV-kontorenes hovedprioritet fremover er å hjelpe de som er blitt helt arbeidsledige slik at de kommer i jobb igjen, sier Skinnarland.

For mer informasjon om ledighetstallene, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.