– Det er positivt at ledigheten fortsetter å synke slik den har gjort siden ledighetstoppen i april med over 70 000 helt og delvis ledige. Samtidig er det fortsatt mange ledige og vi må vi regne med at ledigheten kommer til å være langt høyere enn vi er vant med i lang tid fremover, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.  

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 5,2 og 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 4,0 og 3,0 prosent. 

I avsnittene under kan du lese ledighetstallene for siste uke, fordelt på alder, bransje, bydel og kjønn i Oslo. 

Alder og ledighet

Samtlige aldersgrupper har en nedgang i arbeidsledigheten sammenlignet med forrige uke.

Ledighetstallene for siste uke viser at det nå er registrert flest helt ledige i aldersgruppene 20-24 år og 30-39 år, som begge utgjør 6,0 prosent av arbeidsstyrken. 

Blant de delvis ledige er det registrert flest ledige i aldersgruppene 40-49 år, 30-39 år og 50-59 år, som utgjør henholdsvis 4,1, 3,8 og 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er gledelig å se at ledigheten fortsetter å synke i samtlige aldersgrupper, særlig blant de unge, ettersom de er en ekstra sårbar gruppe i et stramt marked. De trenger å få en fot innenfor for å etablere seg skikkelig i arbeidslivet, sier Skinnarland. 

NAV har mange virkemidler for å hjelpe folk inn i arbeidslivet.

– I dialog med den enkelte kan vi bruke tiltak som øker den enkeltes kompetanse, for eksempel ulike kvalifiserings- og opplæringstiltak, og vi samarbeider med fylkeskommunen om at unge skal få fullført videregående opplæring. Vi kan også bruke lønnstilskudd, som handler om at NAV i en avgrenset periode spleiser på den enkeltes lønn sammen med arbeidsgiver, for å stimulere til inkludering, forteller Skinnarland. 

Hvilke bransjer opplever høyest ledighet i Oslo akkurat nå?

Samtlige yrkesgrupper har en nedgang i antall helt ledige sammenlignet med forrige uke med unntak av jordbruk, skogbruk og fiske som er en marginal yrkesgruppe og som dessuten har en meget svak økning.

I hovedstaden er det særlig tre yrkesgrupper som har vært hardt rammet under koronapandemien, og det gjenspeiles også i ukestallene: Det er flest helt ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 795 personer, fulgt av serviceyrker og annet arbeid med 2 562 personer og butikk- og salgsarbeid med 2 303 personer. 

Til sammen utgjør disse tre yrkesgruppene nesten 8 700 (42 prosent) av de helt ledige i Oslo. 

Ledighetstall for bydelene 

Samtlige bydeler i Oslo har en nedgang i antall helt ledige siste uken. Her er nøkkeltall for siste ukes ledighetstall:  

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 6,8 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Stovner og Alna med henholdsvis 6,7 og 6,4 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand, med henholdsvis 3,3, 3,4 og 3,6 prosent. 
  • Bydel Gamle Oslo har høyest delvis ledighet med 4 prosent. 
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre, Vestre Aker og Ullern med henholdsvis 2,5, 2,7 og 2,8 prosent.

Ledighet fordelt på kvinner og menn

Siste ukestall viser at i alt 9 374 kvinner (4,9 prosent) og 11 451 menn (5,6 prosent) er registrert som helt ledige. Tilsvarende tall for delvis ledige er 6 608 kvinner (3,5 prosent) og 7 399 menn (3,6 prosent).   

For de som er helt arbeidsledige er ledigheten høyest for menn i alderen 20-24 år (7,2 prosent), og lavest for kvinner som er 19 år og yngre (2,5 prosent).

For de som er delvis arbeidsledige er ledigheten høyest for både kvinner og menn i alderen 40-49 år (4,1 prosent), og lavest for menn som er 19 år og yngre (0,4 prosent). 

Flere nøkkeltall om arbeidsmarkedet i Oslo (pdf)

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 90 11 21 19.