– Oslo er fylket med lavest andel av befolkningen som mottar stønader knyttet til arbeidsliv og sykdom, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum.

– Det er grunn til å tro at dette har sammenheng med at Oslo har landets laveste andel uføretrygdede og landets laveste sykefravær. NAV i Oslo utbetalte i gjennomsnitt 137 400 kroner per mottaker i ytelser knyttet til arbeidsliv og sykdom i 2017, og det er det laveste gjennomsnittlige årlige utbetalingsbeløpet i landet.

Stabil utbetaling av ytelser knyttet til arbeidsliv og sykdom

Ytelsene knyttet til arbeidsliv og sykdom er tiltakspenger, dagpenger, stønad til enslig mor eller far, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og yrkesskade og tilleggstønader.

I Oslo er utbetalingene av disse ytelsene på omtrent samme nivå i 2017 (17,2 milliarder) som i 2016 (17,1 milliarder).

– Utbetalingene til dagpenger var 9 prosent lavere i 2017 enn i 2016. Dagpenger er den ytelsen hvor utbetalingene ble redusert mest, og årsaken til dette er at arbeidsledigheten har gått mye ned i samme periode, forklarer Farnes Hildrum.

NAV utbetalte følgende summer knyttet til ytelsene arbeidsliv og sykdom til innbyggere i Oslo i fjor: 6,3 milliarder i uføretrygd og yrkesskade, 4,3 milliarder i arbeidsavklaringspenger, 4,1 milliarder i sykepenger, 1,7 milliarder i dagpenger, 404 millioner i stønad til enslig mor eller far, 210 millioner i tiltakspenger og 62 millioner i tilleggstønader.

Forskjell mellom bydelene i Oslo

Den nye statistikken viser også hvor mye som ble utbetalt i gjennomsnitt per mottaker per år, fordelt på bydeler, knyttet til de enkelte ytelsene innenfor arbeidsliv og sykdom.  

– Vi ser av tallene at det laveste utbetalte gjennomsnittsbeløpet per mottaker i Oslo var i bydel St. Hanshaugen med 117 500 kroner. Det høyeste utbetalte gjennomsnittsbeløpet var på 146 000 i bydel Alna. Størrelsen på utbetalingene gjenspeiler i store trekk forskjellene mellom Oslos bydeler med hensyn til geografi, sykefravær, arbeidsledighet, nedsatt arbeidsevne og uføre, sier Farnes Hildrum. 

Utbetalte over 43 milliarder i NAV-ytelser i Oslo

På landsbasis ble det i alt utbetalt 421 milliarder kroner i NAV-ytelser til befolkningen bosatt i Norge i 2017.

Halve Norge mottok penger fra NAV i 2017

I Oslo var beløpet 43,2 milliarder kroner. Det er en økning sammenlignet med 2016, da det ble utbetalt 42,5 milliarder kroner. Økningen skyldes i hovedsak økte utbetalinger til alderspensjon.

Se tidligere pressemelding om alderspensjon.

Av de 43,2 milliardene utbetales litt over 20 milliarder til pensjoner (som i hovedsak er alderspensjon) og 17,2 milliarder til ytelser relatert til arbeidsliv og sykdom. Nær 275 000 innbyggere i Oslo fikk utbetalt en NAV-ytelse i løpet av fjoråret.

Statistikken omfatter ikke kommunenes/NAV-kontorenes utbetalinger til økonomisk sosialhjelp.