Sykefraværet 2. kvartal 2020 utgjorde 755 791 tapte dagsverk i hovedstaden. Det er en økning på 22 994 dagsverk eller 3,1 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

Landsgjennomsnittet for sykefravær var på 5,1 prosent siste kvartal, mens Oslo hadde 4,1 prosent. 

Økningen skyldes sykdommer i luftveiene

Sykdommer knyttet til luftveisplager har økt kraftig og trekker opp sykefraværet for Oslo.

– Økningen i det legemeldte sykefraværet totalt sett må ses i sammenheng med koronautbruddet. De aller fleste legemeldte sykdommer har gått litt ned eller er på samme nivå som i fjor, mens sykefravær grunnet sykdommer i luftveiene øker kraftig 2. kvartal i år. Oslo har hatt rundt 30 000 flere tapte dagsverk på grunn av sykdom i luftveiene siste kvartal i år sammenlignet med samme tid i fjor, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Totalt sett ble det registrert nesten 84 000 tapte dagsverk på grunn av sykdommer i luftveiene. Det er en økning på 58,4 prosent sammenlignet med i fjor.  

2. kvartal i år var de tre største diagnosegruppene knyttet til sykefravær muskel- og skjelettlidelser med 31 prosent av alle tapte dagsverk, fulgt av psykiske lidelser og sykdommer i luftveiene, med henholdsvis 23,3 prosent og 11,1 prosent av de tapte dagsverkene. 

Her følger nøkkeltall for sykefravær i Oslo fordelt på kjønn, alder, bydel og næringer: 

Sterk økning for menn 

Fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 økte det legemeldte sykefraværet for menn med 9,5 prosent. I samme tidsperiode sank sykefraværet blant kvinner med 1,7 prosent. 

Sykefraværet er derimot fortsatt betydelig høyere for kvinner enn menn, med henholdsvis 5,1 prosent og 3,2 prosent. 

Høyest sykefravær på Stovner 

Bydelene med det høyeste legemeldte sykefraværet var Stovner med 7,1 prosent, Søndre Nordstrand med 6,7 prosent og Grorud med 6,6 prosent. Lavest sykefravær hadde bydel St. Hanshaugen med 3 prosent.

Bydelene Stovner og Grorud hadde den største økningen i det legemeldte sykefraværet sammenlignet med 2. kvartal 2019 med henholdsvis 13,7 prosent og 12,2 prosent. Størst nedgang hadde bydelene Sagene med 5 prosent samt St. Hanshaugen og Vestre Aker, begge med 4,8 prosent. 

Størst økning blant eldre

Det legemeldte sykefraværet økte mest for de eldste, i aldersgruppene 65-69 år og 60-64 år med en økning på henholdsvis 19,3 prosent og 13,2 prosent. Nedgangen var størst for aldersgruppene 25-29 år og 30-34 år med 4,4 prosent og 3,8 prosent. 

Sykefraværet var høyest i aldersgruppene 60-64 år med 6,2 prosent og 55-59 år med 5,4 prosent. Det laveste sykefraværet hadde aldersgruppene 16-19 år med 1,4 prosent og 20-24 år med 2,6 prosent. 

Sykefraværet fordelt på næringer

Næringen transport og lagring hadde det høyeste legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2020 med 6,9 prosent, etterfulgt av helse- og sosialtjenester med 6,6 prosent. Det laveste sykefraværet hadde næringene bergverksdrift og utvinning med 1,6 prosent og informasjon og kommunikasjon med 2 prosent. 

Ta kontakt med NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119 for mer informasjon om sykefraværsstatistikken for Oslo.