Økningen i antall uføre i Oslo i 2019 skyldes i hovedsak innføringen av nye regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018. Endringene har medført til at antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har gått ned, og at overgangen av personer fra AAP til ufør har økt noe. 

Størst økning i aldersgruppene under 35 år

Med unntak av uføre mellom 65 og 67 år som har en liten nedgang, øker antallet uføre mest blant aldersgruppene under 35 år. Særlig har antallet uføre økt kraftig i aldersgruppen 25-29 år hvor økningen har vært på over 23 prosent tilsvarende 150 personer. Selv om økningen prosentvis er stor, er likevel andelen uføre i befolkningen i denne aldersgruppen relativt lav. I hovedsak skyldes økningen blant unge diagnoser innen psykiatri og adferdsforstyrrelser samt medfødte misdannelser. Samtidig har det vært en kraftig økning i befolkningen av unge i Oslo. 

Økningen i antall nye uføre avtar med alderen. For de eldste aldersgruppene vil nok alderspensjon være et alternativ til uføretrygd samt at bedre helse og økt yrkesaktivitet blant eldre gjør at uføreandelen avtar noe.

Flere kvinner enn menn er uføre

I løpet av 2019 mottok ca 4 000 nye personer i Oslo uføretrygd mens 1 848 personer sluttet å motta uføretrygd. 56 prosent av de nye uføremottakerne var kvinner. 

Andelen uføre blant kvinner er 6,7 prosent mens den er 5,1 prosent for menn. Økningen blant kvinner er noe høyere enn for menn. Sammenligner vi første halvår i 2019 med andre halvår i fjor har økningen i antallet uføre avtatt. Det skyldes blant annet at økningen som kom etter regelendringen knyttet til AAP er i ferd med å flate ut. 

Store variasjoner mellom bydelene

Andelen som mottar uføretrygd i Oslo, er langt lavere enn for landet som helhet. Det er flere årsaker til dette. Oslo er preget av en relativt ung befolkning, en høy sysselsettingsandel samt et variert og bredt sammensatt arbeidsliv. Disse faktorene trekker alle i retning av lav uføreandel. 

Det er likevel noen bydeler i Oslo som skiller seg ut ved å ha en uføreandel som ligger rundt landsgjennomsnittet. Dette er Grorud med 10,7 prosent og Alna med 10,4 prosent andel uføre.

 – At disse to bydelene har en høyere andel uføretrygdede skyldes i hovedsak de sosiodemografiske forholdene i bydelene, for eksempel knyttet til nivå av utdanning, inntekt og sykefravær, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Lavest andel uføretrygdede har bydelene St. Hanshaugen og Frogner med 3,8 prosent, fulgt av Nordre Aker med 4 prosent. 

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.