Med ukestall i september kan NAV følge utviklingen i arbeidsmarkedet tett. 

– Det er viktig for oss å ha kunnskap om arbeidsmarkedet i Oslo, og med ukestall får vi muligheten til å følge utviklingen fra uke til uke. Fremover er vi spente på å se på om nedgangen i ledigheten stopper opp, eller om ledigheten fortsetter å synke slik den har gjort siden ledighetstoppen i april med over 70 000 helt og delvis ledige. Uansett må vi regne med at ledigheten kommer til å være langt høyere enn vi er vant med i lang tid fremover, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.  

I avsnittene under kan du lese ledighetstallene for siste uke, fordelt på alder, kjønn, bydel og bransje i Oslo. 

Alder og ledighet

Ledighetstallene for siste uke viser at det er registrert flest helt ledige i aldersgruppene 20-24 år og 30-39 år, som begge utgjør 6,3 prosent av arbeidsstyrken. 

Blant de delvis ledige er det registrert flest ledige i aldersgruppene 40-49 år, 30-39 år og 50-59 år, som utgjør henholdsvis 4,1, 3,8 og 3,7 prosent av arbeidsstyrken.

NAV i Oslos jobb er å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet så raskt som mulig og forebygge langtidsledighet, både blant de som har kortere og litt lengre vei inn i arbeidslivet, understreker Sonja Skinnarland. 

– De negative konsekvensene av langtidsledighet er store, både for den enkelte og samfunnet. Å bidra til at alle, særlig de unge får plass i fremtidens arbeidsmarked, er vår hovedjobb fremover, sier Skinnarland. 

NAV har mange virkemidler for å hjelpe folk inn i arbeidslivet.

– I dialog med den enkelte kan vi bruke tiltak som øker den enkeltes kompetanse, for eksempel ulike kvalifiserings- og opplæringstiltak, og vi samarbeider med fylkeskommunen om at unge skal få fullført videregående opplæring. Vi kan også bruke lønnstilskudd, som handler om at NAV i en avgrenset periode spleiser på den enkeltes lønn sammen med arbeidsgiver, for å stimulere til inkludering, forteller Skinnarland. 

Ledighet fordelt på kvinner og menn

Siste ukestall viser at i alt 9 831 kvinner (5,1 prosent) og 11 874 menn (5,8 prosent) er registrert som helt ledige. Tilsvarende tall for delvis ledige er 6 677 kvinner (3,5 prosent) og 7 479 menn (3,6 prosent).   

For de som er helt arbeidsledige er ledigheten høyest for menn i alderen 20-24 år (7,5 prosent), og lavest for kvinner som er 19 år og yngre (2,5 prosent).

For de som er delvis arbeidsledige er ledigheten høyest for både kvinner og menn i alderen 40-49 år (4,1 prosent), og lavest for menn som er 19 år og yngre (0,5 prosent). 

Ledighetstall for bydelene 

Her er nøkkeltall for siste ukes ledighetstall:  

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Stovner hvor 7 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Søndre Nordstrand og Alna med henholdsvis 6,8 og 6,7 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand, med henholdsvis 3,5, 3,6 og 3,8 prosent. 
  • Bydel Gamle Oslo og Grünerløkka har høyest delvis ledighet med 4 prosent. 
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre og Vestre Aker med henholdsvis 2,6 og 2,7 prosent.

Se flere hovedtall for Oslo siste uke (pdf). 

Hvilke bransjer opplever høyest ledighet i Oslo akkurat nå?

I hovedstaden er det særlig tre yrkesgrupper som har vært hardt rammet under koronapandemien, og det gjenspeiles også i ukestallene:

Det er flest helt ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 921 personer, fulgt av serviceyrker og annet arbeid med 2 674 personer og butikk- og salgsarbeid med 2 393 personer. 

Til sammen utgjør disse tre yrkesgruppene om lag 9 000 (40 prosent) av de helt ledige i Oslo. 

 

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119

Bilde av Sonja Skinnarland (jpg) ligger under relatert informasjon.